GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  РАЗДЕЛ: Обяви

Въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 765/30.05.2018 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 7, ал. 2, изр. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и чл. 67, ал. 1 и чл. 180 от Закона за устройство на територията, ЗАПОВЯДВАМ...
[23 Юли 2018]


ЗАПОВЕД
№ 223/20.07.2018 г.

Въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 765/30.05.2018 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 7, ал. 2, изр. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и чл. 67, ал. 1 и чл. 180 от Закона за устройство на територията,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Учредявам в полза на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД („БТК” ЕАД), с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: *******************, представлявана от Атанас Илиев Добрев, в качеството му на изпълнителен директор на БТК, безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на фундаменти и монтаж на нови 3 (три) броя телекомуникационни шкафове VDSL за връзка със съществуващата канална мрежа на БТК, както следва:
1.1. Върху 1,25 кв.м. (едно цяло и двадесет и пет квадратни метра) в имот публична общинска собственост – тротоар по ул. „Тракия”- кръстовището с ул. „Стефан Стамболов” - поземлен имот с идентификатор 31111.33.461 по КК на гр. Златоград, съгласно Виза за проектиране от 08.05.2018 г., към скица № 33 от действащия план на гр.Златоград и приложен ситуационен план.
Данъчната оценка на отстъпеното право на надстрояване в поземлен имот с идентификатор 31111.33.461 по КК на гр. Златоград е в размер на 197,00 лв. (сто деветдесет и седем лева).
1.2. Върху 1,25 кв.м. (едно цяло и двадесет и пет квадратни метра) в имот публична общинска собственост - тротоар по ул. „Беловидово”- кръстовището с ул. „Бреза”- поземлен имот с идентификатор 31111.34.255 по КК на гр. Златоград, съгласно Виза за проектиране от 08.05.2018 г., към скица № 34 от действащия план на гр.Златоград и приложен ситуационен план.
Данъчната оценка на отстъпеното право на надстрояване в поземлен имот с идентификатор 31111.34.255 по КК на гр. Златоград е в размер на 148,90 лв. (сто четиридесет и осем лева и деветдесет ст).
1.3. Върху 1,25 кв.м. (едно цяло и двадесет и пет квадратни метра) в имот публична общинска собственост - тротоар по бул. „България”- кръстовището с ул. „Прогрес”- поземлен имот с идентификатор 31111.35.706 по КК на гр. Златоград, съгласно Виза за проектиране от 08.05.2018 г., към скица № 35 от действащия план на гр.Златоград и приложен ситуационен план.
Данъчната оценка на отстъпеното право на надстрояване в поземлен имот с идентификатор 31111.35.706 по КК на гр. Златоград е в размер на 272,60 лв. (двеста седемдесет и два лева и шестдесет ст).
ІІ. Всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на „БТК” ЕАД.
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД („БТК” ЕАД), да се обяви на интернет страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/
Кмет на Община Златоград


Календар

«  Декември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4