GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  РАЗДЕЛ: Обяви

Във връзка със Заповед № 383/03.12.2018 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 848/20.10.2018 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 86 кв.м.
[14 Януари 2019]


ЗАПОВЕД
№ 9/ 14.01.2019 г.

Във връзка със Заповед № 383/03.12.2018 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 848/20.10.2018 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 86 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.35.376 по КК на гр. Златоград, целият с площ: 5 416 кв.м., за който се отрежда УПИ ХІІІ-Парк и обществено обслужване, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1567/13.08.2018 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 445/14.08.2018 г., акт № 97, том ІІ-126, партида 1771, 1772, 1773, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград и въз основа на протокол от 09.01.2019 г. и доклад 09.01.2019 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестения конкурс, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 80, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,
ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: „ЕМИЛ 616” ЕООД с ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, гр. **********, ул. ********** № ****, представлявано от Емил ******** Кильов с ЕГН: **********, притежаващ лична карта № **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелил конкурса за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 86 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.35.376 по КК на гр. Златоград, целият с площ: 5 416 кв.м., за който се отрежда УПИ ХІІІ-Парк и обществено обслужване, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1567/13.08.2018 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 445/14.08.2018 г., акт № 97, том ІІ-126, партида 1771, 1772, 1773, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград и идеен проект в част Архитектурна, представен от участника с предложението му за участие в конкурса.
Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Предложената месечна офертна цена за отдаване под наем на терена – 90,00 лв. (деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху цената се начислява ДДС.
2. Предназначение на терена: за поставяне на преместваем обект - павилион за тапицерски услуги.
Предназначението не се променя през целия срок на договора за наем – 10 години.
3. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
4. Павилионът е ситуиран в ПИ с идентификатор 31111.35.376 по КК на гр. Златоград, целият с площ: 5 416 кв.м., за който се отрежда УПИ ХІІІ-Парк и обществено обслужване, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград. Съгласно предложен с оферта идеен проект е със следното оформление:
- Размер - 86,00 кв. м.
- Височина – 3,60 м.
- Конструкцията е метална; фасадите са изолирани с топлоизолация, върху която е сложен пласт бяла мазилка; покривът е с битумно покритие, подходящо на този наклон на ската; козирката е с дъсчена обшивка, с цел доближаване до изгледа на съседните сгради.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязла в сила заповед, спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов конкурс.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград


Календар

«  Август  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Данъчен калкулатор
Местни избори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4