GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  РАЗДЕЛ: Търгове

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.06.2019 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе повторен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на столова за хранене с площ 90 кв.м...
[31 Май 2019]


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.06.2019 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе повторен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на столова за хранене с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), ведно с кухненски блок с площ 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) и обособено складово помещение с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), находящи се на приземен етаж от триетажна масивна сграда на СУ “Св. Княз Борис І” със застроена площ 721 кв.м. (седемстотин двадесет и един квадратни метра), построена в УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по плана на с. Старцево, при следните тръжни условия:
1. Първоначална тръжна наемна цена, както следва:
- за столова за хранене с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра) е в размер на 79,20 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет стотинки), без включен ДДС;
- за кухненски блок с площ 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) и обособено складово помещение с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра) в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без включен ДДС.
Общата първоначална тръжна месечна наемна цена на имота, е в размер на 119,20 лв. (сто и деветнадесет лева и двадесет стотинки), без включен ДДС.
Върху месечната наемна цена ще се начислява ДДС.
2. Предназначение – за столово хранене на учениците от І до VІІ клас в СУ “Св. Княз Борис І”, с. Старцево, обхванати в целодневна организация на учебния процес, съгласно изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците;
3. Срок за отдаване под наем – 10 години;
4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя;
5. Съгласуване на работното време с Директора на СУ “Св. Княз Борис І”, с. Старцево;
6. За кухненското оборудване се начислява месечен наем, в размер на 61,50 лв. (шестдесет и един лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС, определен по протокол за минимални наемни цени за отдаване под наем на инвентар и оборудване, съгласно чл. 55 от ЗКПО. Върху месечния наем ще се начислява ДДС.
Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 11.06.2019 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Цена на документацията е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Депозит за участие в търга е в размер на 361,40 лв. (триста шестдесет и един лева и четиридесет стотинки), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 11.06.2019 г.


Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД


Календар

«  Юни  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4