GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  РАЗДЕЛ: Обяви

Във връзка с молба с вх. № 94–00–2571/08.08.2019 г., подадена от Бисер Данчев Кантарджиев за придобиване право на собственост върху общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на село Старцево, целият с площ 250 кв.м.
[25 Септември 2019]


ЗАПОВЕД
№ 358/20.09.2019 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–2571/08.08.2019 г., подадена от Бисер Данчев Кантарджиев за придобиване право на собственост върху общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на село Старцево, целият с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 1033/29.08.2019 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. БИСЕР ********* КАНТАРДЖИЕВ с ЕГН *********, с постоянен адрес: *****************, притежаващ л.к. № ***********, изд. на ********** от МВР-Смолян. за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 1640/09.08.2019 г.), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на село Старцево, целият с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), при граници на имота: на север- УПИ VІІІ – 173; на изток - УПИ ХХ – 172; на юг - улица и на запад – УПИ V – 173, кв. 20.
Със Заповед № 51/09.05.1985 г. и Договор от 10.07.1985 г. за отстъпване право на строеж на Бисер Данчев Кантарджиев е отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляваща парцел ХХІ, кв. 20 по регулационния план на с. Старцево, общ. Златоград, с площ 650 кв. м., за изграждане на жилищна сграда.
Строителството е реализирано, съгласно строително разрешение № 31/1986 г.
Съгласно Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство № 521/08.08.2019 г. в УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград е построена триетажна жилищна сграда със ЗП 88 кв. м.
По допълнителна Заповед № 271/17.07.2019 г. на Кмета на Община Златоград е одобрен проект за изменение ПУП-ПР в обхват УПИ ХХІ – 173, кв. 20, с. Старцево, общ. Златоград. С проекта е предвидена промяна на югозападната регулационна линия на УПИ ХХІ – 173, кв. 20, с. Старцево, общ. Златоград, като тя минава по начин на ползване. От парцела към улична регулация се придават 418 кв. м. Заповедта е влязла в сила на 05.08.2019 г.
Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1.1. Цената на УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на село Старцево, целият с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), одобрена с Решение № Ж 1033/29.08.2019 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева), без включен ДДС.
1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 500,00 лв. (петстотин лева).
1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 75,00 лв. (седемдесет и пет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 15,00 лв. (петнадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.6. Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 3 „Производства за продажби или замени на общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).
2. Препис от заповедта да се връчи на Бисер ******* Кантарджиев, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет страницата на Община Златоград.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Бисер ********* Кантарджиев, и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧА се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.
Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/
Кмет на Община Златоград


Календар

«  Април  »

пн вт ср чт пт сб нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил