GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  РАЗДЕЛ: Обяви

Във връзка с молба с вх. № 94–00–1224/12.04.2019 г., подадена от Милко Димитров Хаджиев за придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м.
[26 Септември 2019]


ЗАПОВЕД
№ 363/26.09.2019 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–1224/12.04.2019 г., подадена от Милко Димитров Хаджиев за придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград, ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 981/20.06.2019 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,
ОПРЕДЕЛЯМ:

1. МИЛКО ************ ХАДЖИЕВ с ЕГН ********, с постоянен адрес: ****************, притежаващ л.к. № **********, изд. на ********** от МВР-Смолян за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 1182/16.04.2015 г.), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград, при граници на имота: 31111.36.435; 31111.36.340; 31111.36.365 и 31111.36.341.
С нотариален акт № 100, том І, рег. № 1068, дело № 100 от 29.03.2007 г. за покупко-продажба на недвижим имот, Милко Димитров Хаджиев е собственик на обект търговска сграда – бар „Нико”, сглобяема конструкция, тип „Пазарджишки”, модел 93 с обща застроена площ 231 кв.м., в петно № 1, УПИ ХV-озеленяване и обществено обслужване, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград.
Съгласно Удостоверение № 79/13.02.2019 г. за идентичност:
По допълнителна Заповед № 581/15.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград от УПИ ХІ-Озеленяване и обществено обслужване, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград /описан в нотариален акт № 100, том І, рег. № 1068, дело № 100 от 29.03.2007 г. за покупко-продажба на недвижим имот/ се образуват два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХV-за паркинг и УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград.
Сграда с идентификатор 31111.36.436.1 по КККР на гр. Златоград - обект търговска сграда – бар „Нико”, сглобяема конструкция, тип „Пазарджишки”, модел 93 – едноетажна /Сграда за търговия/ е застроена в ПИ с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград и е идентична с пМС, отразена в УПИ ХІ-Озеленяване и обществено обслужване, кв. 69 по допълнителна Заповед № 573/22.10.2003 г. на Кмета на Община Златоград. В същата заповед е отразен и навес – южно към пМС.
Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1.1. Цената на ПИ с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград, одобрена с Решение № Ж 981/20.06.2019 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 10 650,00 лв. (десет хиляди шестстотин и петдесет лева), без включен ДДС. Върху цената ще се начислява ДДС.
1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 2 130,00 лв. (две хиляди сто и тридесет лева).
1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 319,50 лв. (триста и деветнадесет лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 63,90 лв. (шестдесет и три лева и деветдесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.6. Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 3 „Производства за продажби или замени на общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).
2. Препис от заповедта да се връчи на Милко ******** Хаджиев, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет страницата на Община Златоград.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Милко ********** Хаджиев, и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧА се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.
Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

ЕЛМИРА УГОРЛИЕВА-ПЕХЛИВАНОВА /п/
Временно изпълняващ длъжността
Кмет на община Златоград


Календар

«  Март  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил