GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ - Мярка 6,4
[11 Януари 2019]Местна инициативна група Кирково - Златоград, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОБЯВЯВА прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково – Златоград Мярка6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностина територията наМИГ Кирково - Златоград”.

Очаква се от инвестициите по проектните предложения да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. В тази връзка основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности и усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Допустими кандидати по процедурата са: Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; Земеделски стопани,чието стопанство има стандартен производствен обем над 8 000 евро;както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Проектните дейности трябва да се изпълняват на територията на Община Кирково или Община Златоград.
Дейностите по процедурата следва да бъдат насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието;
 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Допустими разходи:
Инвестиции в материални дълготрайни активи:
• за изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
• за закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
Инвестиции в нематериални дълготрайни активи:
• придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Услуги - общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект:
Общ бюджет безвъзмездната финансова помощ по приема- 977 900,00лв.
Минимален размер на конкретен проект – левовата равностойност на 10 000 евро.
Максимален размер на конкретен проект – левовата равностойност на 75 000 евро.
Процент на съфинансиране:Финансовата помощ е в размер на75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ”.

Критерии за подбор и тежест:
1.Проектът е насочен към развитие на туризма – 15 точки;
2.Проектът създава нови работни места:
- от 1 до 3 работни места, включително – 5 точки;
- от 4 до 6 работни места, включително – 10 точки;
- над 7 работни места -15 точки;
3.Проекти на кандидати до 40години – 10 точки;
4.Проекти подадени от кандидати притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват – 10 точки;
5. Собственикът и представляващия кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо даличрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват – 5 точки;
6. Проекти на земеделски стопани жени или юридически лица, собственост на жени-5 точки;

Периоди за прием:
Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием
Начален срок: 11.01.2019г.
Краен срок : 11.03.2019 г.- 17:00 ч.
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием по мярката.
Начален срок: 01.08.2019г.
Краен срок : 30.09.2019г. – 17:00ч.

Лице за контакт:
Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 030714205
електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Подробна информация и документи
- на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: http://www.kirkovo-zlatograd.com (Раздел Прием на проекти)
- на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
- в офис МИГ- гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов 1
Начин на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.

Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и Заповед №РД09-495/25.05.2018г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ по програмата за развитие на селските райони 2014-2020.


Новината е посетена: 421 пъти

Календар

«  Юни  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Данъчен калкулатор
Евроизбори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4