GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ - ПО МЯРКА ЧР-1 ИП 1,3,6
[23 Април 2019]„МИГ Кирково - Златоград“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград", " от Стратегията за ВОМР на „МИГ Кирково - Златоград“ с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Процедурата съчетава интегрирани дейности за насърчаване на заетостта на територията на МИГ Кирково – Златоград, които обхващат безработните и неактивни лица от всички възрасти, както и подобряване на квалификацията на работната сила (заетите лица), което да улесни намирането на работа, да мотивира неактивните лица за търсене на работа и да повиши квалификацията на заетите лица, в отговор на нуждите на бизнеса
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Чрез мярката ще се насърчава устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014-2020 за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет №1, Инвестиционен приоритет №3 и Инвестиционен Приоритет №6 на ОП РЧР. Настоящата процедура се изпълнява в съответствие с Приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на местната икономика и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие, насърчаване на устойчива заетост и професионална квалификация на заетите“ от Стратегическа Цел 1 „Устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез повишаване конкурентоспособността на местната икономика, инвестиции в селското стопанство, създаване и развитие на микропредприятия в неземеделски сектори, създаване на достъп до заетост” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Кирково - Златоград“ и ще способства пряко за постигане на Специфична цел №3 „ Насърчаване на заетостта, в т.ч. младежката заетост“.
Проектите ще се изпълняват на цялата територия на действие на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград, т.е. Община Кирково и Община Златоград.
Допустими кандидати по настоящата процедура са:

1. Работодатели
За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
2. Община Кирково и Община Златоград

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
2.Дейности за активиране на икономически неактивни младежи (от 15 до 29 г. вкл.), които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа;
3.Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
4.Психологическо подпомагане;
5.Предоставяне на мотивационно обучение;
6.Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
7. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
8.Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
9.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;
Дейностите1,2,3,4,5,6,7,8,9 са допустими за икономически неактивни лица от всички възрастови групи, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица, както и за търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда , в т.ч. трайно безработни лица.
Дейностите 6 и 7 са допустими и за заети лица
Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект:
Общ бюджет безвъзмездната финансова помощ по приема- 1 018 189,48 лева.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 48 895,75 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ – 391 166,00 лева.
Процент на съфинансиране: Интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Не се изисква съфинансиране от кандидатите.
Периоди за прием:
- Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.05.2019г. 17:00 часа.
- Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.06.2019 г. 17:00 часа.
Приемът по втори краен срок се провежда, в случай че са налични остатъчни средства от предходния прием за подаване на проектни предложения.
Пълният комплект на Условия за кандидатстване, допълнителни документи и информация са достъпни :
- на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
- на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: http://www.kirkovo-zlatograd.com (Раздел Прием на проекти)
в офисите на МИГ- гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов 1 и в Кирково, ул. Герги Димитров 2 (до офис на МДТ), тел 030714205, е-mail mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 10 дни преди всеки краен срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на МИГ, на адрес mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Начин на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.

Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и Заповед №РД09-495/25.05.2018г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ по програмата за развитие на селските райони 2014-2020.


Новината е посетена: 245 пъти

Календар

«  Ноември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Данъчен калкулатор
Местни избори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти