GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  НОВИНИ

Прием по иновативната мярка на МИГ
[14 Юни 2019]
“Местна инициативна група Кирково - Златоград”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”.

Мярката е иновативна и специфична за територията на МИГ.

Основна цел на процедурата е насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфични цели:

• Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура;

• Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство;

Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.

Допустими кандидати:

За Инвестиционни проекти (група А.) - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

• Община Кирково и Община Златоград;

За проекти от група Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:

• Община Кирково и Община Златоград;

• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

• Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

• Образователни институции с местно значение – училища и детски градини

Кандидатът/получателят на финансова помощ, следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

Допустими дейности по процедурата по проекти А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

• Изграждане, реконструкция, ремонт на туристически информационни центрове;

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими дейности по процедурата по проекти Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

• Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;

• Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;

• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;

• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор - и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;

• Дейности за популяризиране на културно наследство с национално значение извън територията;

• Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;

Допустими разходи:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

а) Изграждането, , или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Слайд 9

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

1. Разходи за проучвания и информационни дейности- изработка на рекламни материали, промоционални клипове, пътеводители и други рекламни дейности, свързани с материалното културно наследство.

2. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други, свързани с местното културно наследство, дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство, проучвания на местното нематериално културно наследство,

3. Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейно колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.

4. Закупуване на оборудване и обзавеждане (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.

5. Разходи за опазване на природното наследство , свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, еко-излети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.

6. реклами, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство; неформални способи за предаване на знаниятаСтойност на един проект

За инвестиции по А. Инвестиционни – изграждане или подобрения на недвижимо имущество: от 10 000 евро. до 50 000 евро.

За инвестиции по Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното културно и природно наследство: от 1 250 евро до 10 000 евро.

Процент на съфинансиране: Финансовата помощ е в размер до 100 на сто за публични лица, ако проектът не генерира приходи.

Критериите за оценка са 6:

Надобщинско значение

Брой население, което ползва продукта

Включени млади хора до 29 г

Съчетание на културни и природни дейности

Нов туристически продукт

Културен или екотуризъм


Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване: Първи прием с краен срок : 07.08.2019 г.- 17:00 ч


Слайд 13

Документи и информация

- на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

- на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: (Раздел Прием на проекти) http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/235-miarka-7-5-2019-30-05-2019

- в офисите МИГ в Златоград и Кирково;


Новината е посетена: 148 пъти

Календар

«  Октомври  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Данъчен калкулатор
Местни избори 2019
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Община Минерални бани Апарт хотел Централ