GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

Стартира прием на заявления за ползване на социално – здравни услуги по Проект BG05M9OP001-2.041-0001 ”Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот”
[01 Ноември 2019]От 04.11.2019 г. започва прием на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравни услуги в домашна среда по ПроектBG05M9OP001-2.041-0001 ”Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот” по Процедура: BG05M9OP001-2.041 „МИГ Кирково – Златоград – По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград ”, чрез Водено от общностите местно развитие, финансиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Срокът за подаване на документи е до 29.11.2019 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград ул. «Славей» №1.
По проекта ще бъдат назначени 15 Лични асистенти, и 15 Домашни помощника.

Ще бъдат назначени и специалисти, които да предоставят психологическа, социална и медицинска подкрепа на потребителите.

1. За Длъжностите -Социален работник», «Психолог» и «Медицинска сестра», по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
1.1. Безработни лица;
1.2. Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
1.3. Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за рано пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

2. Необходими документи за кандидатите:
2.1 Заявление – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград
2.2 Документ за самоличност (за справка)
2.3 Автобиография
2.4 Документ за придобита образователна степен и квалификация;
2.5 Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
2.6 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
2.7 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за рано пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

3. За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ по проекта могат да кандидатстват лица, в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
3.1.Безработни лица;
3.2.Трудово заети лица: наети или самонаети, коитомогат да извършват допълнителен почасов труд;
3.3.Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за рано пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

4. Необходими документи за кандидатите- «Лични асистенти», «Социални асистенти» и «Домашни помощници»:
4.1 ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград
4.2 Документ за самоличност(за справка);
4.1 Автобиография;
4.3 Документ за придобита образователна степен и квалификация;
4.4 Служебна бележка от месторабота(ако кандидатът работи);
4.5 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
4.6 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за рано пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
4.7 Копие от удостоверение за преминато обучение по операция «Алтернативи» по ОПРЧР 2007 – 2013 г.

5. За ползватели на социални услуги от Център за услуги в домашна среда могат да кандидатстват:
5.1 хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
5.2 хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
5.3 самотно живеещи тежко болни лица;
5.4 семейства на деца с увреждания.

6. Необходими документи за кандидат-потребители:
6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ по образец (ще ви бъде предоставено в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград);
6.2 Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
6.3 Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
6.4 Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
6.5 Медицински протокол на ЛКК (копие);
6.6 Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
6.7 Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител).

Лице за контакт: Николай Шопов – Ръководител на проекта - 0894744396


Новината е посетена: 566 пъти

Календар

«  Юни  »

пн вт ср чт пт сб нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил