GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  ПРОЕКТ

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.


Относно Дата на публ.
1. Информация за изпълнение на проект "Подобряване на административния капацитет на Община Златоград при реализиране на проекти за енергийна ефективност" BG16RFOP001- 8.003-0014 29-05-2017
2.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград” е първият одобрен проект за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

На 01.09.2016 г. бе подписан договор №BG16RFOP001-2.001-0064-С01 между Община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се осигурява безвъзмездна финансова помощ, в размер на 291 269.80 лева (с включен ДДС), за реализиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград” . От тях 247 579.33 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 43 690.47 лева (15%) са средства от националния бюджет. Проектът е насочен към  подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в град Златоград, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на работната среда, в съответствие с всички съвременни изисквания за качество и ефективност на работния процес. Проектът предвижда и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания. Понастоящем сградата е с клас „E” на енергийна ефективност и с констатиран дефект в конструкцията. Сред успешното изпълнение на проекта сградата ще достигне клас „В” на енергопотребление. Внедрените мерки за енергийна ефективност се очаква да доведат до постигане на 66% енергийни спестявания, които да повишат с три нива енергийната ефективност на сградата. Инвестициите за конструктивно укрепване ще допринесат за удължаване на жизнения цикъл на публичната сграда. Реализирането на проекта ще допринесе и за подобряване на визията и облика на град Златоград, както и за съхраняване чистотата на околната среда.

02-09-2016
3.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”

Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0120-С01, за повишаване енергийната ефективност на сградата на Районен съд и Районна прокуратура възлиза на 302 501, 40 лева. От тях 257 126,19 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 45 375,21 лева (15%) са средства от националния бюджет. Към настоящия момент сградата е с клас на енергопотребление "В", но същевременно е с потенциал за генериране на висок процент енергийни спестявания. Спестяването може да се постигне след въвеждане на предписаните в доклада за сградата мерки за енергийна ефективност. Конструктивната устойчивост на сградата също ще се подобри, при изпълнение на задължителните и препоръчителни мерки, предписани в техническия доклад, а това ще гарантира и удължаването на жизнения й цикъл. След извършване на предписаните мерки за енергийна ефективност, класа на енергопотребление на сградата ще се покачи на клас „А”, а енергийните спестявания ще са над 60%. Партньор на Община Златоград в рамките на проекта е Висшия съдебен съвет, който се явява първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

02-09-2016
4.

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград”

С Решение №РД-02-36-890/08.08.2016г. на заместник-министърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на проекта и договор №BG16RFOP001-2.001-0119-С01, сключен между Община Златоград и МРРБ, се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 177 982, 86 лева за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на 100%, като 1 001 285.45 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 176 697.41 лева (15%) са средства от националния бюджет. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Това са блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195 в град Златоград. Понастоящем жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, защото голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво, което е предпоставка за увеличаване на замърсяването на въздуха в града. Предвид това, блоковете са включени за инвестиции, с цел подобряване на енергийната ефективност в жилищата, което ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и качеството на живот като цяло в региона. Блоковете са построени през 60-те и 70-те години и от тогава не са обновявани цялостно. В сградите не се извършва стопанска дейност. Видно от изготвените доклади за енергийна ефективност и конструктивна устойчивост, шестте сгради имат нужда от въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения им цикъл. Към настоящия момент шестте сгради са с класове на енергопотребление от "G" до "Е". Мерките, които ще бъдат изпълнение за достигане на енергиен клас „С” на сградите са: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, със стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветление. До сградите е предвиден и достъп за хора в неравностойно положение.

02-09-2016
5.

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград”

С Решение №РД-02-36-890/08.08.2016г. на заместник-министърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на проекта и договор №BG16RFOP001-2.001-0119-С01, сключен между Община Златоград и МРРБ, се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 177 982, 86 лева за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове 7, 8, 175, 181, 182, 195, в град Златоград” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на 100%, като 1 001 285.45 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 176 697.41 лева (15%) са средства от националния бюджет. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Това са блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195 в град Златоград. Понастоящем жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, защото голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво, което е предпоставка за увеличаване на замърсяването на въздуха в града. Предвид това, блоковете са включени за инвестиции, с цел подобряване на енергийната ефективност в жилищата, което ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и качеството на живот като цяло в региона. Блоковете са построени през 60-те и 70-те години и от тогава не са обновявани цялостно. В сградите не се извършва стопанска дейност. Видно от изготвените доклади за енергийна ефективност и конструктивна устойчивост, шестте сгради имат нужда от въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения им цикъл. Към настоящия момент шестте сгради са с класове на енергопотребление от "G" до "Е". Мерките, които ще бъдат изпълнение за достигане на енергиен клас „С” на сградите са: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, със стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветление. До сградите е предвиден и достъп за хора в неравностойно положение.

02-09-2016
6.

Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист", в град Златоград"

Одобрен е още един проект на Община Златоград по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, насочен към подобряване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист", в град Златоград" е на 100% и възлиза на 879 768,78 лева, от които 177 403,55 лева минимална помощ (de minimis). 747 803.47 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 131 965.31 лева (15%) са средства от националния бюджет. Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист” в град Златоград” е насочен към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Това са блокове № 193, №199 и „Златолист”. Понастоящем жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, защото голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво. Това е предпоставка за увеличаване на замърсяването на въздуха в града. Блоковете са включени за инвестиции с цел подобряване на енергийната ефективност в жилищата, което ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и качеството на живот като цяло в региона. Блоковете са построени през 60-те и 70-те години и от тогава не са обновявани цялостно. Видно от изготвените доклади за енергийна ефективност и конструктивна устойчивост, трите сгради имат нужда от въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения им цикъл. Към настоящия момент трите сгради са с клас на енергопотребление "F". Мерките, които са предписани за достигане на енергиен клас „С” на сградите са: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, със стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветление. До сградите е предвиден и достъп за хора в неравностойно положение. Проектът ще се изпълнява по договор №BG16RFOP001-2.001-0150-С01, сключен между Община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

16-09-2016
7.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград” получи одобрение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Средствата, които ще получи Община Златоград по договор №BG16RFOP001-2.001-0065-С01 за повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление гр. Златоград, са в размер на 202 771, 65 лева, от които 197 231, 65 лева безвъзмездна финансова помощ и 5 540 лева собствен/партньорски принос. 167 646,90 лева са отпуснатата финансова помощ от Европейския съюз (85%), а 29 584,75 лева (15%) са средства от националния бюджет. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, са: въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност - топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения цикъл на сградата - ремонт на покрив, подмяна на електрическа инсталация, промяна на вътрешната планировка на сградата, така че да се осигури пожарна безопасност и други. Партньор на Община Златоград е ОДМВР град Смолян, която се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

16-09-2016
8.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград” получи одобрение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Одобрените средства по договор №BG16RFOP001-2.001-0102-С01 възлизат на 111 873, 25 лева, от които 95 092,26 лева, съставляващи 85 % от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 16 780,99 лева (15%) са средства от националния бюджет. Към настоящия момент сградата е с най-нисък енергиен клас от всички останали сгради на държавната администрация в града и същевременно с най-голям потенциал за енергийни спестявания. Предвидените дейности са топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограмата с PVC, топлинно изолиране на под и покрив, смяна на котела и горивната система и смяна на осветлението с LED. За конструктивното укрепване на сградата ще се подмени частично покривната конструкция, предвидено е и укрепване и възстановяване на тухлена колона и еркер на югоизточната фасада на сградата, 100% подмяна на керемиди с керамични такива и др. Партньор на Община Златоград е Главна дирекция "Гранична полиция" към Министерство на вътрешните работи, която се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

16-09-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар

«  Февруари  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4