GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. декември 2011 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Отчет на ТБО към 15.11. 2011 год., очаквано изпълнение към 31.12.2011г.  и предложение за  определяне размера на ТБО за 2012 год.
2. Докладна записка относно: Партньорство по проект „Open protocols and tools for the edUcation and Training of voLuntary organisations in the field of Civil Protection, against nAtural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria – OUTLAND” на община Терми, република Гърция по Оперативна програма „Европейко териториално сътрудничество Гърция – България 2007 -2013 г.
3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост в сградата на СОУ “Антим І”, гр. Златоград
4. Докладна записка относно: проект на Наредба за публично-частно партньорство на община Златоград и проект на Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти в община Златоград
5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост в сградата на СОУ “Антим І”, гр. Златоград
6. Докладна записка относно: Придобиване на собственост – лек автомобил, марка “Фолксваген” модел “Пасат” от община Златоград
7. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1
8. Докладна записка относно: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ)
9. Докладна записка относно: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.3, със застроена площ 241 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ)
10. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на сгради в УПИ VІ-36.308-производство и услуги, УПИ VІІ-36.308-производство и услуги, УПИ VІІІ-36.308-производство и услуги, УПИ ІХ-36.308- производство и услуги и УПИ Х-36.308-производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград
11. Докладна записка относно: Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Златоград
12. Докладна записка относно: Отдаване под наем на ПИ № 2119 - плувен комплекс – публична общинска собственост
13. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се на приземен етаж в сграда “Плувен басейн”, УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград
14. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 30 кв.м. на приземен етаж в сграда “Плувен басейн”гр. Златоград
15. Докладна записка относно: Заявление наш вх. №53-00-1039/27.09.2011 г., подадено от ЕООД “Братя Герини – Прес”, представлявано от Петър Георгиев Герин за удължаване срока на договора за наем №38/16.01.2003 г.
16. Докладна записка относно: Решение за удължаване периода на погасяване на главницата и лихвите по усвоен кредит по договор №115/25.11.2011 г., сключен между община Златоград и фонд Флаг, до 25.12.2017 г.
17. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград
18. Докладна записка относно: Изпълнение на решение № Д 818/31.03.2011г. и предложение за общинско сътрудничество между Община Златоград и „Бултекс” ЕООД с вх. № 53 – 00 – 298/21.03.2011г.
19. Наредба за публично-частното партньорство на Община Златоград
20. Наредба за за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Златоград
21. Докладна записка относно: Финансиране на проект "Нов избор-развитие и реализация" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ЕСФ 2007-2013 г., бюджетна линия BG 051PO001-1.1.03 "Развитие", чрез предоставяне на временен безлихвен заем от набирателната сметка и трансфер от бюджета на община Златоград за 2011г.
22. Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти на община Златоград
23. Становище относно: Проект на актуализиран Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

 

« Назад