GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. януари 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Златоград за 2012 година
2. Проект за бюджет за 2012 г. на община Златоград
3. Проект на решение за приемане на бюджет за 2012 г. на община Златоград
4. Доклад за дейността на МКБППМН – Златоград за 2011 година
5. Докладна записка относно: Заявление подадено от Десислава Сергеева Аршинева
6. Докладна записка относно: Информация за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване на популацията па безстопанствените животни в община Златоград през 2011 година
7. Текуща информация, свързана с изпълнението на одобрените проектни предложения на община Златоград
8. Докладна записка относно: Предложение за Инвестиционна програма през 2012 г.
9. Предложение за Инвестиционна програма за капиталови разходи на община Златоград за 2012г. - Приложение 1
10. Отчет за изпълнение на капиталови разходи през 2011 г.
11. Докладна записка относно: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2012 год.
12. Приложение - Разчет КСС по проект „Красива България” за 2012 год.
13. Обобщена таблица за обектите по мярка 01,02 по проект „Красива България” за 2012 год.
14. Докладна записка относно: Културен календар на община Златоград за 2012 година и отчет за изминалата 2011 год.
15. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на спортния календар на община Златоград за 2011 година.
16. Докладна записка относно: Регламент за ползването на спортната база в община Златоград
17. Докладна записка относно: Отчет на годишен план и програма за развитие на социалните услуги в община Златоград и ново предложение за 2012 г.
18. Докладна записка относно: Предложение за програмата на Спортния календар за 2012 година
19. Планирани социални услуги и мерки в община Златоград през 2012 г.

 

« Назад