GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. февруари 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Златоград
2. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Стратегия за управление на общинска собственост в община Златоград за периода 2011-2015 г.
3. Докладна записка относно: Представяне на погасителни планове по договор за кредит № 115/25.11.2010 г. сключен между община Златоград и фонд ФЛАГ, с период на погасяване 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017
4. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2012 г.
5. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2011г.
6. Писмо от фонд ФЛАГ
7. Погасителен план 1
8. Погасителен план 2
9. Погасителен план 3
10. Стратегия за управлението на общинската собственост в община Златоград за периода 2011–2015 г.
11. Докладна записка относно: Допълване на Годишна Програма за управление на общинската собственост за 2012 г.
12. Информация относно изпълнение на Решение Д 800/22.02.2011г. на ОбС Златоград
13. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода 20.06.2011 - 13.02.2012 г.
14. Докладна записка относно: Одобряване на нова запис на заповед, с нов срок, издадена от община Златоград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 21/322/00353 от 23.10.2009 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Рехабилитация на градския парк в град Златоград”, сключен между Община Златоград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
15. Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР ).
16. Докладна записка относно: Разходване на средствата за културния календар през 2011 година и предложение за финансиране на празнични прояви през 2012 година

 

« Назад