GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. март 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Учредяване право на пристрояване на Стефан Теофилов Дрянков в УПИ ІV – 418, кв.31 по ПУП на с. Старцево
2. Приложения към докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Стефан Теофилов Дрянков
3. Докладна записка относно: Представяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010г.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗ, чл. 45д, ал. 6 и чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 39 от 20.05.2011г.).
4. Приложения към докладна относно представяне на земи от общински поземлен фонд
5. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.25 и кв. 26 по плана на с.Долен по молба на Джамийско настоятелство с.Долен
6. Приложения към докладна относно процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.25 и кв. 26
7. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и наследници на Смаил Сюлейманов Дормушев - собственици на имот с идентификатор 31111.35.702 по кадастрална карта на гр. Златоград
8. Приложения към докладна относно процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и наследници на Смаил Сюлейманов Дормушев
9. Докладна записка относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № Е 53 от 20.02.2012г. на Общински съвет Златоград
10. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
11. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допъление на Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
12. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допъление на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето на местните такси и цени на услуги са определени цени на услуги
13. Докладна записка относно: Предоставяне на общински недвижим им за безвъзмездно управление на Агенцията по заетостта гр. София.
14. Докладна записка относно: Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление на Регионална здравна инспекция – гр. Смолян.
15. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот-публична общинска собственост.
16. Докладна записка относно: Заповед № АП-03-14-136/20.02.2012 г. на Областен управител на Област Смолян
17. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
18. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
19. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
20. Докладна записка относно: Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация, считано от 01.04.2012 г.
21. Докладна записка относно: Кандидатстване пред Международен фонд „Козлодуй”
22. Докладна записка относно: Предложение за разходване средствата за клубове на пенсионера и неправителствени организации на хората с увреждания в община Златоград през 2012 г.

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти