GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. април 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Финансиране на проект "Нов избор-развитие и реализация" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ЕСФ 2007-2013г, бюджетна линия BG 051PO001-1.1.03 "Развитие", чрез предоставяне на временен безлихвен заем от набирателната сметка
2. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на Емине Кисьова
3. Приложения към докладна записка относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на Емине Кисьова
4. Докладна записка относно: Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (Приложение №10) на община Златоград за 2012 г.
5. Докладна записка относно: Изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност за периода и Общинската програма за опазване на околната среда за 2011 г.
6. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2011г.
7. Отчет за изпълнение на Общинската програмата за опазване на околната среда /2008-2013/ за 2011 г.
8. РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г.
9. Докладна записка относно: Разпределение на средствата за спортна дейност и размера на субсидиите за спортните клубове през 2012 година
10. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Ангел Божанов Белев, собственик на имот с идентификатор 31111.34.859 по кадастрална карта на гр. Златоград.
11. Приложения към докладна записка относно процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Ангел Божанов Белев
12. Докладна записка относно: Молба с наш вх. № 94-00-821/22.03.2012 г., подадена от Севдалин Асенов Домбаров, за удължаване срока на договора за наем №145/16.05.2003 г.
13. Приложения към докладна записка относно удължаване срока на договора за наем №145/16.05.2003 г. на Севдалин Асенов Домбаров
14. Докладна записка относно: Безвъзмездно придобиванe на недвижими имоти – бивши гранични застави на територията на община Златоград
15. Приложение към докладна записка относно безвъзмездно придобиванe на недвижими имоти – бивши гранични застави на територията на община Златоград
16. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на Христо Топов
17. Приложения към докладна записка относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на Христо Топов
18. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се в масивна сграда в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград
19. Приложения към докладна записка относно отдаване под наем на свободно помещение, находящо се в масивна сграда в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград
20. Докладна записка относно: Предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Регионална дирекция по горите гр. Смолян
21. Приложения към докладна записка относно предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Регионална дирекция по горите гр. Смолян
22. Докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост за управление на СОУ „Свети княз Борис І” с. Старцево, общ. Златоград
23. Приложения към докладна записка относно безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост за управление на СОУ „Свети княз Борис І” с. Старцево, общ. Златоград
24. Докладна записка относно: Изпълнение на Решение № Е 82/26.03.2012 г. на общински съвет Златоград
25. Информация относно: Изпълнението на бюджета на Община Златоград към 31.03.2012 г.
26. Докладна записка относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на община Златоград, чрез конкурс по реда на Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС
27. Докладна записка относно: Промяна на маршрутното разписание на вътрешноградска линия от общинската транспортна схема
28. Докладна записка относно: Награждаване с грамота за принос в образователното дело на Никола Атанасов Ангелов
29. Докладна записка относно: Промяна в предназначението на част от имота- публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост
30. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно стопанисване и управление на сградата, част от имота - публична общинска собственост, от кметство на с. Старцево
31. Информация относно: Отчет за изпълнение на капиталови разходи за І- во тримесечие на 2012 г.
32. Докладна записка относно: Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление на Районно управление „Социално осигуряване” – гр. Смолян
33. Докладна записка относно: Промяна в предназначението на част от имота- публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост
34. Докладна записка относно: Отдаване под наем на покривни пространства
35. Финансова справка "Външни услуги"
36. Планирани социални услуги и мерки в община Златоград през 2013 г.
37. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно стопанисване и управление на сградата, част от имота - публична общинска собственост, от кметство на с. Старцево

 

« Назад