GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. май 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Заявление с наш вх. № 53-00-676/11.05.2012 г., подадено от ЕТ “Румен Кетипов – Севдалин Кетипов”, с. Старцево, общ. Златоград, за удължаване срока на договора за наем №117 от 12.06.2009 г.
2. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на помещение на ЕТ “Надежда – Надка Михайлова”
3. Докладна записка относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм, Програма за развитие на туризма на територията на община Златоград за период 2012-2015г. и Годишна програма за разходване на средствата за развитие на туризма в община Златоград за 2012г.
4. Проект на годишна програма за разходване на средствата за рзвитие на туризма в община златоград през 2012г.
5. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода 13.02.2012г. – 16.05.2012г.
6. Проект на правилник за организацията и дейността на консултативен съвет по туризъм в община Златоград
7. Докладна записка относно: Програма за подобряване на финансовото състояние на община Златоград през бюджетната 2012 г.
8. Проект на програма за развитие на туризма на територията на община Златоград за 2012-2015г.
9. Справка за просрочените задължения на община Златоград към 30.04.2012г.
10. Разшифровка на подпараграф 10-15 "Материали" за платени от 01.04.2012 г. - 30.04.2012 г.
11. Справка за неразплатени разходи на община Златоград към 30.04.2012 г.
12. Разшифровка на на подпараграф 10-20 "Външни услуги" за платени от 01.04.2012 г. - 30.04.2012 г.
13. Информация относно изпълнение на Решение № Д 876/29.06.2011г. на общински съвет Златоград
14. Докладна записка относно: Предложение ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен да се включи в Списъка със защитените училища в Република България
15. Докладна записка относно: ОУ „Васил Левски” с. Ерма река да остане в Списъка със защитени училища
16. Предложение за поемане на краткосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнението на проект „Рехабилитация на градски парк в град Златоград”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 -2013 г.
17. Предложение за поемане на краткосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнението на проект „Изграждане на комуникационно трасе – Златоград - ГП „Златоград – Термес – Ксанти”, финансиран по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013г.”.
18. Предложение за поемане на краткосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнението на проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т. 970 до 977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
19. Предложение за поемане на краткосрочен дълг за осигуряване на собственото участие по проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от. ос.т. 970 до ос.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
20. Погасителни планове

 

« Назад