GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юни 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Реализацията на обект „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград”, Подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” към проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система „Ерма река – Елидже”.
2. Докладна записка относно: Промяна на бюджета на община Златоград за 2012 г. във връзка с възстановяване на суми към МОСВ по проект № 58-131-05-05 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”
3. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.146 по плана на гр.Златоград по молба на Йордан Иванов Пинев
4. Приложения към докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.146 по плана на гр.Златоград по молба на Йордан Иванов Пинев
5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост: битово заведение “Черен кос”, гр. Златоград
6. Финансова справка на Община Златоград за периода 01.05.2012 г. - 31.05.2012 г.
7. Докладна записка относно: Утвърждаване на мрежата от учебни звена в община Златоград за учебната 2012/2013 година
8. Докладна записка относно: Наредба за изменение и допълнение на Наребда № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за определяне ползването на закрит плувен басейн, при ОУ „Васил Левски” гр. Златоград и Многофункционална спортна площадка „Златоград”
9. Докладна записка относно: Определяне на средищни училища в община Златоград за учебната 2012/2013 година
10. Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на общински съвет Златоград за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград
11. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на помещение на Илия Ясенов Чомезов
12. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне под наем на помещение на Илия Ясенов Чомезов
13. Докладна записка относно: Кандидатстване по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна Ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика”, схема „ПОМОЩ В ДОМА”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.04
14. Докладна записка относно: Наредба за изменение и допълнение на Наребда № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за определяне размер на нова такса за услуга, предоставена от Общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда” към Община Златоград
15. Докладна записка относно: Създаване на Общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда” към Община Златоград и приемане на Правилник за дейността му

 

« Назад