GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юли 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.160 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Кюрсие Мехмедова Хумчева за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
2. Приложеня към докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.160 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Кюрсие Мехмедова Хумчева за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
3. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Асен Младенов Моллов за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
4. Приложеня към докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Асен Младенов Моллов за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
5. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.23.56 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Цанко Георгиев Топчиев за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
6. Приложеня към докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.23.56 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Цанко Георгиев Топчиев за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
7. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.237 по кадастрална карта на гр.Златоград от Боян Иванов Угорлиев за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
8. Приложеня към докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.237 по кадастрална карта на гр.Златоград от Боян Иванов Угорлиев за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
9. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
10. Приложеня към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
11. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
12. Приложеня към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
13. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
14. Приложеня към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
15. Докладна записка относно: Кандидатстване по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Социална закрила” и осигуряване на собствени финансови средства
16. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на община Златоград
17. Докладна записка относно: Допуснати очевидни фактически грешки в Решение № Е179/30.05.2012г. на Общински съвет Златоград
18. Финансова справка на Община Златоград за периода 01.06.2012 г. - 30.06.2012 г.
19. Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет от № Е 1 до № Е 222
20. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за ІІ- ро тримесечие на 2012 г.
21. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.106 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Хасан Ахмедов Раев за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
22. Приложения към докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.106 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Хасан Ахмедов Раев за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
23. Докладна записка относно: Определяне на имоти частна общинска собственост, за застраховане през 2012 г.
24. Информация относно: Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Долен, община Златоград”; „Реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград”; „Изграждане на комуникационно трасе – Златоград – Термес - Ксанти”, „Градски парк” – гр.Златоград и Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р.”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул.”България” и почистване на речното корито”
25. Относно: Питане от Младежко обединение на БСП Златоград, чрез Емил Хумчев – общински съветник в ОС Златоград
26. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2012г.

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил