GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. август 2012 г.

Относно Изтегли
1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за реализацията на проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от. о.т. 970 до о.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”
2. Приложения към предложение за поемане на дългосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за реализацията на проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от. о.т. 970 до о.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”
3. Погасителен план към предложение за поемане на дългосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за реализацията на проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от. о.т. 970 до о.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”
4. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Златоград към 30.06.2012 г.
5. Докладна записка относно: Поправка на явна фактическа грешка в решения № Е 227, Е 228, Е 229, Е 230, Е 231 от 31.07.2012 на Общински съвет Златоград
6. Докладна записка относно: Допуснати очевидни фактически грешки в Решениe № Е 179/30.05.2012г. на Общински съвет Златоград.
7. Информация относно открити и проведени процедури по възлагане на обществени поръчки от 01.01.2012 г. до настоящият момент.
8. Финансови справки
9. Корекции по бюджета на общината към 30.06.2012 г. на база писма от МФ както и получени дарения и привлечени средства, отразени по прихода и разхода
10. Докладна записка относно: Разпореждане с част (северозападна) от УПИ VІІ-детска градина, кв.30 по ПУП на с.Старцево за обособяване на нов УПИ – за производство и услуги с площ 502 м2, кв.30 по ПУП на с.Старцево.
11. Приложения към докладна записка относно разпореждане с част (северозападна) от УПИ VІІ-детска градина, кв.30 по ПУП на с.Старцево за обособяване на нов УПИ – за производство и услуги с площ 502 м2, кв.30 по ПУП на с.Старцево.
12. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост с община Златоград, чрез продажба на частта на общината на имот в с. Ерма река, община Златоград
13. Приложения към предложение относно прекратяване на съсобственост с община Златоград, чрез продажба на частта на общината на имот в с. Ерма река, община Златоград
14. Докладна записка относно: Промяна на маршрутните разписания на междуселищните автобусни линии от общинската транспортна схема.
15. Проект на маршрутно разписание
16. Протокол за проектите на маршрутните разписания на междуселищни автобусни линии
17. Докладна записка с вх. № ОС-643/17.08.2012г. за разпореждане с част (северозападна) от УПИ VII-детска градина, кв. 30 по ПУП на с. Старцево за обособяване на нов УПИ – за производство и услуги
18. Информация, по повод публикувани справки за проектите и договорите на общините като бенефициенти, по данни от Информационна система за управление и наблюдение на структурните фондове на ЕС в България (ИСУН)
19. Справка за изпълнение на т.1.7.3 и т.9 от Решение №Е55/20.02.2012 г. на ОбС-Златоград към 24.08.2012 г.

 

« Назад