GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. октомври 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/1.12/02/25 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 И 10 000 Е.Ж. в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
2. Становище относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 32.258 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.23 по плана на гр.Златоград по молба на ЕТ”Металик-93 Велин Пеев”
3. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Златоград
4. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
5. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
6. Предложение относно: Административно-териториални промени на територията на община Златоград
7. Докладна записка относно: Промяна на собственост на част от поземлен имот с идентификатор 31111.36.52 по кадастрална карта на гр.Златоград, отреден за УПИ І-Озеленяване, кв.53 по ПУП на гр.Златоград
8. Приложения към докладна записка относно: Промяна на собственост на част от поземлен имот с идентификатор 31111.36.52 по кадастрална карта на гр.Златоград, отреден за УПИ І-Озеленяване, кв.53 по ПУП на гр.Златоград
9. Финансови справки
10. Докладна записка относно: Заявление с наш вх. № 94-00-2961/02.10.2012 г., подадено от Момчил Йонков Кичуков, с. Старцево, общ. Златоград за удължаване срока на договора за наем № 7 от 13.01.2009 г.
11. Приложения към докладна записка относно: Заявление с наш вх. № 94-00-2961/02.10.2012 г., подадено от Момчил Йонков Кичуков, с. Старцево, общ. Златоград за удължаване срока на договора за наем № 7 от 13.01.2009 г.
12. Предложение относно: Обявяване на 21 ноември /сряда/ 2012г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Златоград
13. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2012г.
14. Становище относно: Заповед № АП-03-14-599/12.10.2012г. на Областен управител на област Смолян относно Решение № Е 263/27.09.2012г. на Общински съвет Златоград, взето по процедура по прекратяване на съсобственост между Община Златоград и „БЕЛОТЕКС-95”АД.

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти