GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"






  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. ноември 2012 г.

Относно Изтегли
1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Златоград към 30.09.2012 г.
2. Докладна записка относно: Трансформиране на Дневен център за деца с увреждания "Зора" в Дневен център за деца и лица с увреждания "Зора"
3. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Докладна записка относно: Учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот „Вунцовата воденица” – частна общинска собственост
5. Приложения към докладна записка относно: Учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот „Вунцовата воденица” – частна общинска собственост
6. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
7. Приложения към Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
8. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
9. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
10. Докладна записка относно: Предоставяне за стопанисване и управление на плувния басейн към спортния комплекс при ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, част от имота - публична общинска собственост, на община Златоград.
11. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне за стопанисване и управление на плувния басейн към спортния комплекс при ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, част от имота - публична общинска собственост, на община Златоград.
12. Докладна записка относно: Стопанисване и управление на едноетажна сграда № 4 (хале), находяща се на ул. "Албена" № 23, гр. Златоград на община Златоград.
13. Приложения към докладна записка относно: Стопанисване и управление на едноетажна сграда № 4 (хале), находяща се на ул. "Албена" № 23, гр. Златоград на община Златоград.
14. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти с предназначение за продажба на вестници и списания.
15. Приложения към докладна записка относно: Отдаване под наем на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти с предназначение за продажба на вестници и списания.
16. Доклад относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП - План-схема за техническа инфраструктура към обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”
17. Информация относно:Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за ІIІ- то тримесечие на 2012 г.
18. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Златоград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 21/322/00067 от 08.10.2010 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект „Благоустрояване на площад в централната градска част на град Златоград”, сключен между Община Златоград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
19. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Златоград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 21/321/00792 от 23.12.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа за село Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград, община Златоград”, сключен между Община Златоград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

« Назад