GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. декември 2012 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Приемане на декларация за достъп до спорт в община Златоград.
2. Докладна записка относно: Предложение за програмата на Спортния календар за 2013 година
3. Финансови справки ноември 2012 г.
4. Информация по изпълнението на заложените мерки в Програмата за подобряване на финансовото състояние на община Златоград през бюджетната 2012г.
5. Докладна записка относно: Разходване на средствата от туристическия данък за 2012 г. в Община Златоград
6. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - Данчо Радев
7. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - Илия Хаджиев
8. Докладна записка относно: Заявление наш вх. № 52-00-164/06.12.2012 г., подадено от ЕТ “Д-р Георги Тошев”, с. Долен, общ. Златоград за удължаване срока на договора за наем №52/07.04.2005 г.
9. Отчет на годишната програма за развитие на социалните услуги и мерки в община Златоград за 2012 г.
10. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Шукри Селимов Камберов и Фатма Мехмедова Камберова, собственици на ПИ 390 и ПИ173, кв.28 по плана на с.Долен
11. Приложения към докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Шукри Селимов Камберов и Фатма Мехмедова Камберова, собственици на ПИ 390 и ПИ173, кв.28 по плана на с.Долен
12. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.230 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.35 по плана на гр.Златоград по молба на Амелия Руменова Кехайова
13. Приложения към докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.230 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.35 по плана на гр.Златоград по молба на Амелия Руменова Кехайова
14. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 32.240 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.23а по плана на гр.Златоград по молба на Здравка Стоилова Гюнелиева
15. Приложения към докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 32.240 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.23а по плана на гр.Златоград по молба на Здравка Стоилова Гюнелиева
16. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград като партньор на Периферия Източна Македония и Тракия с проектно предложение „Cross Border Accessibility infrastructure”, с акроним CrossAccess по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България” 2007 – 2013 г.
17. Предложение относно: Актуализация на бюджета на Община Златоград за 2012 г.
18. Приложение №1 към предложение относно: Актуализация на бюджета на Община Златоград за 2012 г.
19. Докладна записка относно: Актуализиране на годишен план на капиталовите разходи на Община Златоград за 2012 г.
20. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Златоград
21. Приложения към докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Златоград
22. Докладна записка относно: Културен календар на община Златоград за 2013 година и отчет за изминалата 2012 год.
23. Актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2012 г.
24. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода 16.05.2012г.– 26.11.2012г.
25. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
26. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
27. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
28. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
29. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
30. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
31. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
32. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
33. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
34. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
35. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
36. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
37. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
38. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
39. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
40. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
41. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
42. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
43. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
44. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
45. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
46. Приложения към докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
47. Докладна записка относно: Дарение на Специален автомобил „Ивеко” на МБАЛ „проф. Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград
48. Приложения към докладна записка относно: Дарение на Специален автомобил „Ивеко” на МБАЛ „проф. Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград
49. Докладна записка относно: План-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 г.
50. Приложения към докладна записка относно: План-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 г.
51. Докладна записка относно: Изпълнение на т. 2 от решение на УС на ПУДООС от 18.09.2012г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер до 3 990 323 лв. за подобект „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” към обект „Изграждане на геотермална отоплителна система в гр. Златоград”
52. Концептуален модел за управление на минерална вода от находище „Ерма река” и стопанисване на изградената геотермална отоплителна система в гр. Златоград

 

« Назад