GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. януари 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на спортния календар и спортната дейност в община Златоград през 2012г.
2. Доклад за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Златогрда през 2012г.
3. Финансови справки
4. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Севдалин Камберов, собственик на ПИ 389, кв.28 по плана на с.Долен
5. Докладна записка относно: Поправка на фактическа грешка
6. Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2012г.
7. Докладна записка относно: Промяна на структурата на Общинска администрация Златоград
8. Справка за сключени анекси за удължаване срокове на договори с решение на Общински съвет Златоград към 31.12.2012 г.
9. Справка за сключени нови договори за отдаване под наем на общински недвижими имоти към 31.12.2012г
10. Справка за прекратени наемни отношения с наематели на общински недвижими имоти по заявления на наемателите / със заповед на кмета на община Златоград /
11. Справка за реализирани приходи от разпореждане с общинска собственост през 2012 г.

 

« Назад