GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. февруари 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” с проектно предложение „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр.Златоград”
2. Отчет към 31.01.2013 г. на програмата за управление на община Златоград на кмета Мирослав Янчев/2011 – 2015 година/
3. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Златоград, през 2013 година.
4. Докладна записка относно: Предложение за Инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2013 г.
5. Приложение 1 към инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013 г.
6. Приложение 2 към инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013 г.
7. Докладна записка относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи към 31.12.2012 г.
8. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2013 г.
8. Докладна записка относно: Проект за бюджет за 2013 г. на община Златоград
9. Приложения към докладна записка относно: Проект за бюджет за 2013 г. на община Златоград
10. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2012 година и отчет на състоянието на общинския дълг за 2012 година
11. Приложения към докладна записка относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2012 година и отчет на състоянието на общинския дълг за 2012 година
12. Проект на решение относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2012 година
13. Годишен отчет за състоянието на общински дълг за 2012 г.
14. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост с община Златоград, чрез продажба на частта на общината, на имот в с. Аламовци, общиона Златоград
15. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
16. Докладна записка относно: Удължаване срока на договора за наем на ЕТ "Рок-си-ен-67-Велин Башев"
17. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет от № Е 223 до № Е 356.
18. Докладна записка относно: Промяна на структурата на Общинска администрация Златоград

 

« Назад