GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. март 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
2. Докладна записка относно: Разпределение на средствата за спортна дейност и размера на субсидиите за спортните клубове през 2013 година
3. Информация за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване на популацията па безстопанствените животни в община Златоград през 2012 година
4. Докладна записка относно: Предложение за финансиране на празнични прояви през 2013 година
5. Докладна записка относно: Годишна  програма  за развитие на читалищната дейност в община Златоград за 2013 година
Приложение № 1 | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 4
6. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
7. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
8. Докладна записка относно: Обявяване на имоти-публична общинска собственост
9. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Цацаровци, общ. Златоград.
10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград
10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Страшимир, общ. Златоград
11. Информация по изпълнението на заложените мерки в Програмата за подобряване на финансовото състояние на община Златоград през бюджетната 2012г.
12. Докладна записка относно: Промяна на начина на трайно ползване (НТП) по реда на чл.45и, (нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) ал.1 (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) и ал.2 от ППЗСПЗЗ - за имот - земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.45д, ал.1, ал.2, ал.5 и от ППЗСПЗЗ и § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
13. Докладна записка относно: Утвърждаване на численост в местна дейност „Спортни бази и спорт за всички”
14. Финансови справки
15. Докладна записка относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г., одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за обект „Площадка за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци в община Златоград”
16. Приложение към Докладна записка относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г., одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за обект „Площадка за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци в община Златоград”
17. Приложение към Докладна записка относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г., одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за обект „Площадка за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци в община Златоград”
18. Становище относно: Писмо с изх.№ ОС - 158/11.03.2013г. на Председателя на Общински съвет Златоград
19. Докладна записка относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Златоград, за изграждане на Трафопост с обслужваща площадка, в имот-частна общинска собственост.
20. Информация за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението през 2012 година
21. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград с проектно предложение: "Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности"

 

« Назад