GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. април 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.96 по плана на гр.Златоград по молба на ЕТ„Ласка-В-Верка Башева”, гр.Златоград
2. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ ІV-331, кв.47 по плана на с.Долен по молба на Карамфил Иванов Николов
3. Докладна записка относно: Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Златоград за 2014 година
4. Приложение 1 към Докладна записка относно: Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Златоград за 2014 година
5. Докладна записка относно: Учредяване на Николай Давидов Мерков право на пристрояване към собствената му жилищна сграда, построена в УПИ ХІІІ – 426, кв.41 по ПУП на с. Старцево
6. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
7. Докладна записка относно: Учредяване на Данко Костадинов Сребрев право на пристрояване за изграждане на гаражни клетки към собствената му жилищна сграда, построена в УПИ І – 494,493, кв.45 по ПУП на с. Старцево
8. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 223,90 кв.м. (застроена площ (ЗП) 66,70 кв.м.), в УПИ VІІІ, кв. 29 по плана на с. Долен
9. Докладна записка относно: Промяна в предназначението на част от имота - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост
10. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград, с проектно предложение с наименование: "Разработване на Инрегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Златоград"
11. Докладна записка относно: Предложение за разходване средствата за клубове на пенсионера в община Златоград през 2013 г.
12. Предложение относно: Продължаване на процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 33.230 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.35 по плана на гр.Златоград по молба на Амелия Руменова Кехайова
13. Предложение относно: Продължаване на процедурата по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 32.240 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.23а по плана на гр.Златоград по молба на Здравка Стоилова Гюнелиева
14. Финансови справки
15. Докладна записка относно: Промяна по бюджета на община Златоград за 2013 г.
15. Докладна записка относно: Утвърждаване на разходите за заплати за работещите в местна дейност "Спортни бази за спорт за всички"
16. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013г.

 

« Назад