GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. май 2013 г.

Относно Изтегли
1. Предложение за поемане на краткосрочен дълг под формата на мостови кредит за изпълнението на проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България”, с акроним “OUTLAND”
2. Приложение към предложение за поемане на краткосрочен дълг под формата на мостови кредит за изпълнението на проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България”, с акроним “OUTLAND”
3. Докладна записка относно: Обособяване на нов УПИ –за спортна площадка с площ 2460 м2 като част от УПИ ХІ-училище, кв.20 по ПУП на с.Долен.
4. Информация относно изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 31.03.2013
5. Докладна записка относно: ОУ „Васил Левски” с. Ерма река и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен да останат в Списъка със защитени училища за новата учебна година.
6. Докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост за управление на СОУ „Свети княз Борис І” с. Старцево, общ. Златоград.
7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се в масивна сграда в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград.
8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен – общинска собственост, гр. Златоград за поставяне на преместваем обект.
9. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на сгради
10. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
11. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
12. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
13. Докладна записка относно: Продажба на обособени части за избени помещения и бивше котелно помещение в „Бивше общежитие Минстрой”, гр. Златоград, ул. „Рожен” № 3
14. Докладна записка относно: Определяне на максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа, съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози
15. Финансови справки
16. Докладна записка относно: Приемане на решение §123,ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗУД
17. Предложение за подписване на Меморандум за разбирателство
18. Отговор на питане на г-жа Жечка Жаджийска
19. Отговор на питане на г-н Димитър Алендаров
20. Конструктивно становище относно обект: "Висяща скулптура над река Върбица"

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти