GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"






  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юни 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Утвърждаване на мрежата от учебни заведения в община Златоград за учебната 2013/2014 година
2. Докладна записка относно: Актуализиране на мерките, включени в Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Златоград
3. Докладна записка относно: Предложение за разходване средствата за клубове на пенсионера в община Златоград през 2013 г.
4. Докладна записка относно: Определяне на средищни училища в община Златоград за учебната 2013/ 2014 година
5. Финансови справки
6. Докладна записка относно: Актуализация в състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Златоград
7. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.36.322 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Илия Михайлов Алемков за разширение на гробищен парк гр.Златоград
8. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
9. Докладна записка относно: Придобиване собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.22.8 по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в трасето на път „Ремонт и разширение на подход към път Златоград - връх Костадин (ГКПП с Република Гърция)" Община Златоград
10. Докладна записка относно: Придобиване собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.22.9 по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в трасето на път „Ремонт и разширение на подход към път Златоград - връх Костадин /ГКПП с Република Гърция", Община Златоград
11. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и промяна на НТП- по реда на чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
12. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
13. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
14. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
15. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
16. Докладна записка относно: Заявление наш вх. № 52-00-107/19.03.2013 г., подадено от “Криста М” ЕООД, гр. Златоград за удължаване срока на договора за наем № 231/05.11.2008 г.
17. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот на Областна Дирекция “Земеделие”- Смолян
18. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за І - во тримесечие на 2013 г.
19. Докладна записка относно: Одобряване на споразумение за обществен ред и сигурност и работни карти към него
20. Приложения към докладна записка относно: Одобряване на споразумение за обществен ред и сигурност и работни карти към него
21. Предложение относно: Изменение на текстове на решение № E 192 на Общински съвет Златоград от 30.05.2012 г., касаещи вид на дълга и срок на възстановяване на дълга, за проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград – ГП Златоград - Термес - Ксанти”, финансиран по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 2: Достъпност, област на интервенция 2.1: Развитие на пътната и железопътната мрежа.

 

« Назад