GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юли 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.20 по плана на с.Ерма река, общ.Златоград по молба на ЕТ „Красимир Димитров-Румен Димитров”
2. Докладна записка относно: Годишна програма за разходване на средствата за развитие на туризма в Община Златоград за 2013г.
3. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
4. Докладна записка относно: Определяне на имотите – частна общинска собственост, за застраховане през 2013 г.
5. Докладна записка относно: Продажба на масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир.
6. Докладна записка относно: Опрощаване на наемни задължения за общинско жилище на починала наемателка.
7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост: обособена част, находяща се в жилищен блок, УПИ VІІІ-300, кв. 23 по ПУП на с. Старцево.
8. Докладна записка относно: Определяне на границите на зоните в населените места от III и V категория на територията на община Златоград съгласно Закона за местните данъци и такси
9. Докладна записка относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП - План-схема за техническа инфраструктура към проект „Вътрешна водопроводна мрежа на село Аламовци, община Златоград”
10. Докладна записка относно: Молба с вх.№ 52-00-161/21.06.2013 г. от EТ “Надежда – Надка Михайлова, представляван от Надка Емилова Михайлова с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-ПРЗ за ПИ с проектен идентификатор 31111.10.181 по скица-проект
11. Докладна записка относно: Молба с вх.№ 52-00-134/25.05.2013 г. от “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП-ПЗ
12. Писмо относно: Списък – предложение на общинските жилища, предложени за продажба на настанените в тях наематели
13. Списък – предложение на общинските жилища, предложени за продажба на настанените в тях наематели
14. Предложение относно: Промяна предназначението на общинските жилища на територията на община Златоград, съобразно потребностите на общината.
15. Финансови справки
16. Искане за одобряване на Комплексен проект за Инвестиционна инициатива за обект: "Мрежа за предаване на интегрирани данни в Община Златогард, Област Смолян"
17. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР), мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
18. Докладна записка относно: Кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР), мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
19. Докладна записка относно: Кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР), мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
20. Докладна записка относно: Кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР), мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
21. Докладна записка относно: Кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР), мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
22. Докладна записка относно: Кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР), мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
23. Докладна записка относно: Преписка на Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания, образувана по жалба от Живко Хумчев от гр. Златоград
24. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода 26.11.2012г. – 18.07.2013г.
25. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет от № Е 357 до № Е 483.
26. Становище относно: Разпределението на средствата за компенсиране на превозите на ученици, пътуващи с минимално намаление на цената на абонаментна карта, както и осъществяването на контрол върху обема на извършените услуги и спазването на финансовата дисциплина на превозвачите обслужващи, обществения превоз на територията на община Златоград.
27. Становище относно: Докладна записка от Църковно настоятелство при храм „Св. Георги” гр. Златоград с вх. № ОС-478/11.07.2013г.

 

« Назад