GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. август 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
2. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда (Пирийца) с идентификатор 31111.28.55.1
3. Докладна записка относно: Информация за състоянието на покрива на ОУ "Васил Левски" гр. Залтоград и необходимостта от предприемане на спешни действия за реконструкция или ремонта му.
4. Информация относно: Текущо изпълнение на бюджета на община Златоград за първото шестмесечие на 2013 г.
5. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за именение и допънение на Наредба №1
6. Докладна записка относно: Разпределение на възстановени верифицирани разходи по проект "Трансгранична достъпна инфраструктура"
7. Финансови справки
8. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за ІІ- ро тримесечие на 2013 г.
9. Предложение за поемане на краткосрочен дълг
във връзка с докладна записка №: 93-00-1233/16.08.2013г.
10. Предложение за поемане на краткосрочен дълг
във връзка с докладна записка №: 93-00-1233/16.08.2013г.
11. Разходи за обслужване на общинския дълг през 2013г.
12. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 32.176 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.35 по плана на гр.Златоград по молба на Деян Симеонов Моллов
13. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.23.83 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Илия Миланов Ехленов за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
14. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за реда за управление на общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Златоград
15. Проект на наредба №21 за реда за управление на общински спортни обекти и съоръжения на територията на община Юватоград
16. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на английски двор

 

« Назад