GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. септември 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Формиране на маломерни паралелки и тяхното финансиране в училищата от община Златоград за новата учебна 2013 / 2014 година
2. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция “Социално подпомагане”-Златоград.
3. Информация относно: Изпълнение на решение № Е 522 от 28.08.2013г. на Общински съвет Златоград за предприети действия и постигнати резултати по изпълнение на Наредба № 3 за рекламната дейност на територията на община Златоград
4. Информация относно: Становище по учредяване на общински фонд за подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми по предложение, постъпило в Общински съвет с вх. № ОС-586/26.08.2013г. от Здравко Руменов Илиев
5. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
6. Докладна записка относно: Придобиване на собственост – Лек автомобил “NISSAN Х - TRAIL” от община Златоград
7. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище в с. Старцево, общ. Златоград.
8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се на I-ви етаж – източно крило от сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград
9. Становище относно: Писмо с наш вх. 61-00-253/09.08.2013 г. и изх. № ОС-553/09.08.2013 г. от председателя на Общински съвет – Златоград.
10. Финансови справки
11. Докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост.
12. Докладна записка относно: Извеждане на язовирната стена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.36, по кадастралната карта на гр. Златоград, находящ се в местността „Хасидере”, землище гр. Златоград и съоръженията към нея от експлоатация и ликвидацията й.

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил