GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. октомври 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Учредяване възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Златоград, за изграждане на Трафопост с обслужваща площадка, в имот-частна общинска собственост.
2. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
3. Докладна записка относно: Придобиване собствеността върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.906 по кадастрална карта на гр. Златоград,който попада в трасето път „Ремонт и разширение на подход към път Златоград - връх Костадин /ГКПП с Р Гърция" Община Златоград
4. Докладна записка относно: Придобиване собствеността върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.911 по кадастрална карта на гр. Златоград, ведно със сградата в него, които попадат в трасето път „Ремонт и разширение на подход към път Златоград - връх Костадин /ГКПП с Р Гърция" Община Златоград
5. Докладна записка относно: Молба с вх.№ 52-00-115/01.46.2013 г. от „ПРОМИЛ” ЕООД, гр.Златоград, представлявано от Милко Валериев Димитров с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 31111.3.103 по кадастрална карта (КК) на гр.Златоград с включване на част от общински имот с идентификатор 31111.3.106 по КК на Златоград.
6. Докладна записка относно: Учредяване право на строеж за изграждане на бистро върху новообразуван ПИ с проектен идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград.
7. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Златоград
8. Докладна записка относно: Молба с вх.№ 52-00-161/21.06.2013 г. от Димо Иванов Узунов с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-ПРЗ за ПИ с проектен идентификатор 31111.20.178 по скица-проект
9. Докладна записка относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост: обособена част, находяща се в сграда „Магазин”, УПИ - Магазин, кв. 27 по ПУП на с. Старцево.
10. Финансови справки
11. Предложение за поемане на дългосрочен дълг
12. Презентация по проект: „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в община Златоград”
13. Докладна записка относно: Продажба на поземлени имоти – земеделски земи в землището на гр. Златоград
14. Докладна записка относно: Учредяване на Петко Маринов Камбуров право на пристрояване за изграждане на навес с барбекю със застроена площ 24 кв.м. към собствената му жилищна сграда, построена в УПИ ХІХ, кв.16 по ПУП на с. Старцево.
15. Докладна записка относно: Докладна записка с вх. № ОС -693/11.10.2013г.

 

« Назад