GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. ноември 2013 г.

Относно Изтегли
1. Информация относно: Текущото изпълнение на бюджета на община Златоград към 30.09.2013 г.
2. Информация относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за IІІ- то тримесечие на 2013 г.
3. Приложение №1 към Отчета за изпълнeние на капиталови разходи за IІІ- то тримесечие на 2013 г.
4. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.23.89 и 31111.22.127 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Али Ахмедов Ехленов за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
5. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.25 и кв. 26 по плана на с.Долен по молба на Джамийско настоятелство с.Долен
6. Докладна записка относно: Процедура по прекратяване на съсобственост между Община Златоград и ЕТ„МЕТАЛИК 93-ВЕЛИН ПЕЕВ”
7. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.34.780 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.127 по плана на гр.Златоград, по молба на Людмил Личев
8. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
9. Докладна записка относно: Определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
10. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013г.
11. Становище относно: Заповед № АП-03-14-660/05.11.2013 г. на Областен управител на област Смолян относно Решение № Е 550/21.10.2013 г. на Общински съвет Златоград, взето по процедура учредяване право на строеж за изграждане на бистро върху новообразуван ПИ с проектен идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград
12. Становище относно: Докладна записка от председателя на НЧ „Прогрес 1939” с. Старцево за осигуряване на гаранция за проект, одобрен за финансиране по ПРСР 2007 – 2013 г.
13. Финансови справки

 

« Назад