GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. декември 2013 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Допълване на специализираните планове за защита при силни земетресения и наводнения към Плана за защита при бедствия на община Златоград, с Разчет за евакуация и разсредоточаване
2. Разчет за евакуация и разсредоточаване към специализираните планове за защита при силни земетресения и наводнения на плана за защита при бедствия на община Златоград
3. Приложения към Разчет за евакуация и разсредоточаване към специализираните планове за защита при силни земетресения и наводнения на плана за защита при бедствия на община Златоград
4. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 14 - за определяне размера на местните данъци на територията на община Златоград
5. Предложение за приемане на Наредба за условията за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград
6. Финансови справки
7. Докладна записка относно: Актуализация на Инвестиционната програма на капиталови разходи на община Златоград за 2013г.
8. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.308 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.41а по ПУП на гр.Златоград, по молба на Евтим Евтимов и Златка Евтимова
9. Докладна записка относно: Промяна на начина на трайно ползване (НТП) по реда на чл.45и, (нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) ал.1 (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) и ал.2 от ППЗСПЗЗ - за имоти - земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с разпореждане с имотите по реда на Наредба № 20 на Община Златоград за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински поземлен фонд на територията на Община Златоград
10. Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 год. и предложение за определяне годишния размер на такса за битови отпадъци за 2014 год.
11. Докладна записка относно: Внесена докладна записка с вх. № ОС-773/18.11.2013 г.
12. Докладна записка относно: Докладна записка с вх.№ОС-757/13.11.2013 г. в Общински съвет по процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.25 и кв. 26 по плана на с.Долен по молба на Джамийско настоятелство с.Долен
13. Актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013г.
14. Предложение относно актуализация на бюджета на община Златоград за 2013г.
15. Докладна записка относно: Искане за отреждане право на строеж за пристрояване на гараж
16. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода 19.07.2013г. – 06.12.2013г.
17. Проект на план-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 г. - Приложение 1
18. Проект на план-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 г. - Приложение 2
19. Отчет на План-сметка 2013 г. - Приложение 3
20. Прогноза за облог за такса битови отпадъци за 2014 г.
21. Становище относно заявление от ЕТ „НАДЕЖДА – Надка Михайлова” относно допълване на Решение Е502/31.07.2013г. на Общински съвет Златоград
22. Докладна записка относно: Издаване запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №21/321/01445 от 14.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”, сключен между Община Златоград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

« Назад