GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. януари 2014 г.

Относно Изтегли
1. Информация за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението през 2013 година
2. Информация за дейността на МКБППМН – Златоград за 2013 година
3. Докладна записка относно: Утвърждаване на численост в местна дейност „Спортни бази и спорт за всички”
4. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-15/20.01.2014 г. от Мирослав Митков Янчев-кмет на община Златоград, с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 31111.18.98 по кадастрална карта и УПИ І-гробищен терен, кв.149 по ПУП на гр.Златоград
5. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-3292/09.10.2013 г. от Александър Асенов Домбов с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 31111.10.123 по кадастрална карта на гр.Златоград, местност “Кермиде”.
6. Финансови справки
7. Относно: Протокол от 08.01.2014 г. от непроведен търг за продажба на ПИ 31111.3.137 по КК на гр. Златоград, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му.
8. Относно: Протокол от 08.01.2014 г. от непроведен търг за продажба на ПИ 31111.3.135 по КК ла гр. Златоград, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му.
9. Докладна записка относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Златоград, за изграждане на Трафопост с обслужваща площадка, в имот-частна общинска собственост
10. Докладна записка относно: Предложение за програмата на Спортния календар за 2014 година
11. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на спортния календар и спортната дейност в община Златоград през 2013 година.
12. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Златоград, през 2014 година.
13. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.32.876 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.131 по плана на гр.Златоград, по молба на ЕТ”ДУКО-КРАСИМИР АНГЕЛОВ”
14. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.31.114 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.10 по плана на гр.Златоград, по молба на Здравко Митков Хаджийски
15. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.
16. Докладна записка относно: Отчет на дейности, осъществени по Културен календар на община Златоград за 2013 година и проект на Културен календар на община Златоград за 2014 година
17. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет от № Е 484 до № Е 591.
18. Информация относно: Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2013г.
19. Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 г.
20. Справка за реализираните приходи към 31.12.2013 г. от управление и разпореждане с общинската собственост през 2013 г.
21. Приложение 1 към справка за реализираните приходи към 31.12.2013 г. от управление и разпореждане с общинската собственост през 2013 г.
22. Справка за сключени нови договори за отдаване под наем на общински недвижими имоти към 31.12.2013г.

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти