GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. февруари 2014 г.

Относно Изтегли
1. АНАЛИЗ НА ДОСЕГА ПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Златоград за периода 2008-2011 г.” ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 2013 Г.
2. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Районен съюз на хората със зрителни и др. увреждания – Златоград” – гр. Златоград.
4. Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Златоград. Анализ на приетите мерки по „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Златоград за периода 2008-2011 г.” и отчет по програмата за 2013 г.
5. Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед, във връзка с осигуряването на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ «Проф. д-р Асен Шопов» ЕООД гр.Златоград”
6. Отчет на годишната програма за развитие на социалните услуги в община Златоград за 2013 година
7. Проект на общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златоград 2014 - 2014г.
8. Доклад относно: Приемане бюджета на Община Златоград за 2014 г.
9. Приложения № 1, 2 и 3 към Доклада относно приемане бюджета на Община Златоград за 2014 г.
10. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Златоград
11. Доклад относно: Актуализирана бюджетна прогноза на община Златоград за местни дейности за периода 2014 - 2016 г.
12. Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2014 г.
13. Докладна записка относно: Предложение на Инвестиционна програма за 2014 г.,на Община Златоград
14. Предложение относно: Обявяване на имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост в гр. Златоград
15. Доклад относно: Бюджетна прогноза на община Златоград на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2015-2017 г.
16. Приложения към доклад относно: Бюджетна прогноза на община Златоград на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2015-2017 г.

 

« Назад