GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. март 2014 г.

Относно Изтегли
1. Предложение относно: Промяна предназначението на общинските жилища на територията на община Златоград, съобразно потребностите на общината.
2. Информация относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за 2013 г.
3. Приложение № 1 към отчета за 2013г. на кап.разходи на Община Златоград
4. Докладна записка относно: Придобиване собственоста върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.22.6 по кадастрална карта на гр. Златоград,който попада в трасето път „Ремонт и разширение на подход към път Златоград - връх Костадин /ГКПП с Р Гърция" Община Златоград, част от общински път-Златоград- с.Аламовци
5. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
6. Докладна записка относно: Учредяване право на строеж за изграждане на бистро в ПИ с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград.
7. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за кв.46 по плана на гр.Златоград по молба на „ЕХИНОС ТЕКСТИЛ” ЕООД
8. Докладна записка относно: Прекратяване на публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти – ПИ 31111.3.135 и ПИ 31111.3.137 по КК на гр. Златоград.
9. Докладна записка относно: Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение № Е 580/20.12.2013 г. на Общински съвет Златоград
10. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-3343/14.10.2013 г. от Антон Денчев Ясенов с искане за съгласуване на предварителен (идеен) проект за обект: “Преустройство и обособяване на: 1.Работилница за мебели; 2.Работилница за монтаж и демонтаж на гуми и автодиагностика” в ПИ с идентификатор 31111.31.237.2.3 по кадастрална карта на гр.Златоград.
11. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция “Социално подпомагане”-Златоград.
12. Докладна записка относно: Докладна записка с вх.№ОС-26/16.01.2014 г. в Общински съвет по процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.32.876 по кадастрална карта на гр.Златоград, по молба на ЕТ”ДУКО-Красимир Ангелов”
13. Докладна записка относно: Искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-Парцеларен план за присъединяване на нов обект ”Сграда за производство на закуски” в гр.Златоград, УПИ V-501, 502, кв.65 по ПУП на гр.Златоград
14. Докладна записка относно: Промяна на начина на трайно ползване (НТП) по реда на чл.45и, (нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) ал.1 (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) и ал.2 от ППЗСПЗЗ - за имоти - земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с разпореждане с имотите по реда на Наредба № 20 на Община Златоград за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински поземлен фонд на територията на Община Златоград
15. Докладна записка относно: Поправка на явна фактическа грешка в решениe № Е 607 от 28.01.2014г. на Общински съвет Златоград
16. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода от 07.12.2013г. до 13.03.2014г.
17. Докладна записка относно: Предложение за разходване средствата за клубове на пенсионера и неправителствени организации на хората с увреждания в община Златоград през 2014 г.
18. Докладна записка относно: Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях от Община Златоград
19. Финансови справки - януари 2014 г.
20. Финансови справки - февруари 2014 г.
21. Докладна записка относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Златоград за 2014 година
22. Докладна записка относно: Приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
23. Докладна записка относно: Средства за обезпечаване на мероприятията от Спортния календар на община Златоград за 2014 година, участието на ученическите отбори в областни и зонални първенства и разпределение на средствата за спортните клубове
24. Докладна записка относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост
25. Проекто програма за работа на НЧ "Искра" - с. Долен за 2014 г.
26. Дейности на НЧ "Орфей - 1947" - с. Ерма Река - 2014 г.
27. Предложение за дейността на НЧ "Прогрес 1939" - с. Старцево през 2014 г.
28. Дейности на ОНЧ "Просвета 1908" - гр. Златоград за 2014 г.
29. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград, с проект към Министерството на инвестиционното проектиране, по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.
30. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград с проект към Министерството на инвестиционното проектиране, по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.
31. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград, с проект към Министерството на инвестиционното проектиране, по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.
32. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград с проект към Министерството на инвестиционното проектиране, по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.
33. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Златоград с проект към Министерството на инвестиционното проектиране по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил