GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. април 2014 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.35.9 по кадастрална карта на гр.Златоград от „АНРО”ЕООД, чрез замяна с общински имот
2. Докладна записка относно: Годишна програма за разходване на средствата за развитие на туризма в Община Златоград (2014г.)
3. Финансови справки
4. Докладна записка относно: Членство на община Златоград в Асоциация за развитие на планинските общини на Република България (АРПОРБ)
5. Докладна записка относно: Предложение за разходване средствата за клубове на пенсионера и неправителствени организации на хората с увреждания в община Златоград през 2014 година и отчет на разходване на средства от неправителствените организации на хора с увреждания от община Златоград и пенсионерските клубове в град Златоград и с. Старцево за 2013 година
6. Докладна записка относно: Предложение за финансиране на празнични прояви през 2014 година и отчет на разходваните средства за Културен календар за 2013 година
7. Докладна записка относно: Удължаване срок на договори за наем № 50/07.04.2005 г. и № 51/07.04.2005 г.
8. Докладна записка относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за присъединяване на нов обект ”Сграда за производство на закуски” в гр.Златоград, УПИ V-501, 502, кв.65 по ПУП на гр.Златоград
9. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-117/26.03.2014 г. от Мирослав Митков Янчев-кмет на община Златоград, с искане за Разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура (ПУП-ПР) за изменение на улична регулация на ул. „Виктор Юго” и част от ул. „Стефан Стамболов” в гр.Златоград

 

« Назад