GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. май 2014 г.

Относно Изтегли
1. Информация относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 31.03.2014 г.
2. Докладна записка относно: Актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград(2011-2015).
3. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Златоград за 2015 година
4. Докладна записка относно: Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Златоград за 2015 година
5. Докладна записка относно: ОУ „Васил Левски” с. Ерма река и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен да останат в Списъка със защитени училища за новата учебна година
6. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.04.2014 г.
7. Предложение за поемане на краткосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнението на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” EООД, гр.Златоград”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, във връзка с докладна записка с вх. № 93-00-698/28.04.2014 г.
8. Погасителен план към Предложение за поемане на краткосрочен дълг
9. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.36.274 по кадастрална карта на гр.Златоград, собственост на Бисер Шипков, за реализиране на улица в кв.60, по възмезден начин
10. Докладна записка относно: Придобиване собствеността върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.916 по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в трасето на „Разширение на ул.”Беловидово”, гр.Златоград
11. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ VIII-181, кв.27 по ПУП на с.Долен, по молба на Емил Камберов
12. Финансови справки
13. Докладна записка относно: Молба с вх.№ 94-00-702/26.02.2014 г. от Елеонора Веселинова Куцова с искане за разглеждане на инвестиционно намерение за изработване на ПУП–ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват на един поземлен имот за изграждане на комплекс от сгради и съоръжения за настаняване и отдих, с ниско етажно застрояване и одобряване на Задание за изработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план-план за застрояване) в имот с номер 005191 по КВС на с.Старцево, съгласно приложена скица № К01743/04.11.2013 г. на Общинска служба по земеделие Златоград.
14. Докладна записка относно: Искане с вх.№ 52-00-50/18.02.2014 г. от “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, представлявано от Андон Симеонов – Директор “Фиксирани мрежи” с искане за разрешение за изготвяне на ПУП-ПП и одобряване на Задание за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план-парцеларен план) в обхват на сервитут на пътя и ПИ с идентификатор 31111.22.174; ПИ с идентификатор 31111.22.227; ПИ с идентификатор 31111.22.186; ПИ с идентификатор 31111.23.175; ПИ с идентификатор 31111.23.083; ПИ с идентификатор 31111.23.179; ПИ с идентификатор 31111.23.176; ПИ с идентификатор 31111.23.166; ПИ с идентификатор 31111.23.168; ПИ с идентификатор 31111.22.175; ПИ с идентификатор 31111.23.114; ПИ с идентификатор 31111.23.165; ПИ с идентификатор 31111.23.334; ПИ с идентификатор 31111.23.035; ПИ с идентификатор 31111.23.344; ПИ с идентификатор 31111.23.335; ПИ с идентификатор 31111.23.151; ПИ с идентификатор 31111.23.338; ПИ с идентификатор 31111.23.336; ПИ с идентификатор 31111.23.343; ПИ с идентификатор 31111.23.214; ПИ с идентификатор 31111.23.342; ПИ с идентификатор 31111.23.213; ПИ с идентификатор 31111.23.340; ПИ с идентификатор 31111.23.146; ПИ с идентификатор 31111.23.217 по кадастрална карта на гр.Златоград.
15. Докладна записка относно: Искане с вх.№ 52-00-51/18.02.2014 г. от “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, представлявано от Андон Симеонов – Директор “Фиксирани мрежи” за разрешение за изготвяне на ПУП-ПП и одобряване на Задание за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план-парцеларен план) в обхват на сервитут на пътя и ПИ с идентификатор 31111.22.174 да бъдат внесени с докладна записка за решение от общински съвет Златоград.
16. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище - апартамент с идентификатор 31111.32.225.1.6 с бруто застроена площ 75,33 кв.м., ведно с процентни 2,37 % идеални части от общите части /391,74 кв.м./ и процентни 2,37 % идеални части от отстъпеното право на строеж на втори етаж в сграда с идентификатор 31111.32.225.1, застроена в поземлен имот с идентификатор 31111.32.225 по КККР на гр. Златоград, ведно с избено помещение № 6 със застроена площ 2,83 кв.м.
17. Докладна записка относно: Придобиване собствеността върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.16 по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в трасето на „Разширение на ул.”Беловидово”, гр.Златоград
18. Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
19. Докладна записка относно: Предложение за погасяване на главница, по договор за кредит № 511/05.11.2013 г., сключен между община Златоград, „Уникредит Булбанк” АД и „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, отпуснат за реализацията на проект „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г, във връзка с Докладна записка с вх.№ 93-00-769/13.05.2014г. от счетоводителя на проекта, относно прехвърлени средства в размер на 21 146,65 лв. от УО на ОПРР по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/023.
20. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за I-во тримесечие на 2014 г.
21. Приложение към отчета за изпълнeние на капиталови разходи за I-во тримесечие на 2014 г.
22. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Страшимир, общ. Златоград.

 

« Назад