GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юни 2014 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Докладна записка от директора на ПГ „Христо Ботев” гр.Златоград, с вх.№ 21-00-46 от 09.06.2014 г., с искане за предоставяне на временен безлихвен заем, в размер на 14 045,46 лв., за реализация на част от дейностите по проект „Повишаване на уменията за презентиране и промотиране на местния туристически потенциал чрез практика в Барселона”, финансиран по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”.
2. Докладна записка относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г.
3. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.35.74 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.74 по плана на гр.Златоград, по молба на ЕТ”ЕМТЕКС-05-Амедия Пашова”, гр.Златоград
4. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ III-415, кв.32 по плана на с.Старцево, по молба на Асен Щърбов, Юри Щърбов, Минчо Щърбов и Минка Мъхова
5. Докладна записка относно: Промяна на собственост на част от поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 31111.36.401 по кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в терен без отреждане, кв.149
6. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
7. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ
8. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ
9. Докладна записка относно: Продажба на обособени части за избени помещения и бивше котелно помещение в „Бивше общежитие Минстрой”, гр. Златоград, ул. „Рожен” № 3
10. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.36.149 с площ 368 кв.м. по кадастрална карта на гр. Златоград
11. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 с площ 898 кв.м. по кадастрална карта на гр. Златоград
12. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на сгради в УПИ VІ-36.308-производство и услуги, УПИ VІІ-36.308-производство и услуги и УПИ VІІІ-36.308-производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград
13. Докладна записка относно: Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление на Център за спешна медицинска помощ – Смолян
14. Докладна записка относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се на ІI-ри етаж в сграда “Бивша поликлиника”, гр. Златоград
15. Докладна записка относно: Искане от „ПРОМИЛ” ЕООД, гр.Златоград за разрешение за допускане на устройствена процедура - изготвяне на ПУП-ПП (подробен устройствен план- парцеларен план) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ за трасета за изграждане на ел.захранваща и ВиК мрежи за новообразуван УПИ І-133, 130 за производствено-търговски комплекс, землището на гр.Златоград
16. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Общински план за развитие на община Златоград 2014-2020 година и Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград
17. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП – ПЗ за УПИ І-103,130-за производствено търговски комплекс по реда на чл.129, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ
18. Докладна записка относно: Промяна на числеността на персонала на Общинска администрация Златоград
19. Докладна записка относно: Промяна предназначението на общинските жилища на територията на община Златоград, съобразно потребностите на общината
20. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти