GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юли 2014 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.36.302 с площ 147 кв.м. по кадастрална карта на гр. Златоград.
2. Докладна записка относно: Допълване към раздел ІІ, точка 2.2. „Имоти, които община Златоград има намерение да предложи за продажба през 2014 г.” от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 година, приета с Решение № Е 604/28.01.2014 г. на общински съвет Златоград.
3. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище в с. Старцево, общ. Златоград.
4. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Долен, общ. Златоград.
5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Старцево, общ. Златоград.
6. Докладна записка относно: Промяна предназначение на общинските жилища на територията на община Златоград, съобразно потребностите на общината.
7. Докладна записка относно: Предложение за приемане на инструкции за институционализиране на гражданския мониторинг и контрол чрез създаване на Граждански съвет в Община Златоград
8. Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Община Златоград за периода 2014-2020г.
9. Докладна записка относно: Проект на дългосрочна Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост на Община Златоград за периода 2014-2020 г., Проект на Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства в Община Златоград, Проект на Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти в Община Златоград
10. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от Община Златоград
11. Финансови справки
12. Докладна записка относно: Утвърждаване на мрежата от учебни заведения в община Златоград за учебната 2014/2015 година
13. Докладна записка относно: Увеличаване капацитета на Център за социална интеграция и рехабилитация гр. Златоград от 40 на 50 лица с увреждания, считано от 01.01.2015 година
14. Докладна записка относно: Увеличаване капацитета на ДЦДЛУ „Зора” Златоград от 20 на 25 деца и лица с увреждания, считано от 01.01.2015 година
15. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.23.57 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Милко Трендафилов Ехленов за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
16. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.23.80 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Асен Капитанов и Трендафил Капитанов за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
17. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златоград
18. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.35.333 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.42 по ПУП на гр.Златоград-молба от Севдалин Хаджиминев
19. Докладна записка относно: Промяна на начина на трайно ползване (НТП) по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ - за имот - земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ
20. Докладна записка относно: Продажба на поземлени имоти – земеделски земи в землището на гр. Златоград
21. Докладна записка относно: Изпълнение на Решение № Е 728/26.06.2014 г. на общински съвет Златоград.
22. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП – ПЗ за имот № 010020 в землище на с.Ерма река по реда на чл.129, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ
23. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за разполагане на автомат за топли напитки
24. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот на Регионален координационен съвет – Смолян на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
25. Докладна записка относно: Определяне на средищни училища в община Златоград за учебната 2014/ 2015 година

 

« Назад