GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. август 2014 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Определяне на представители от Общински съвет Златоград, които да бъдат включени в състава на работната група за участие в процеса на подготовката, изготвянето и одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Златоград.
2. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.35.74 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.74 по плана на гр.Златоград, по молба на ЕТ”ЕМТЕКС-05-Амедия Пашова”, гр.Златоград
3. Докладна записка относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ-244, кв.29 по по ПУП на с.Старцево между Община Златоград и Севдалин Кюлевчиев
4. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.36.67 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.53 по ПУП на гр.Златоград по молба от Асен Кутов и Христо Кутов
5. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за поземлен имот с 31111.34.195 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.105 по ПУП на гр.Златоград, по молба от Митко Крушков
6. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.36.349 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.69 по ПУП на гр.Златоград
7. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.
8. Докладна записка относно: Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление на Център за спешна медицинска помощ – Смолян
9. Докладна записка относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № Е 766/29.07.2014 г. на Общински съвет – Златоград.
10. Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед, във връзка с осигуряването на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, по договор №BG161PO001/5-03/2013/025 с МРР.
11. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет от № Е 592 до № Е 741.
12. Докладна записка относно: Процедура по промяна на землищни граници на землище Старцево и землище Ерма река, Община Златоград
13. Докладна записка относно: Определяне на имотите – частна общинска собственост, за застраховане през 2014 г.
14. Информация относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 г.
15. Финансови справки
16. Докладна записка относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Е 781/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград
17. Информация относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за II-ро тримесечие на 2014 г.
18. Приложение към: Отчет на капиталови разходи на община Златоград за ІІ-ро тримесечие на 2014 г.

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил