GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. септември 2014 г.

Относно Изтегли
1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2013 година и отчет на състоянието на общинския дълг за 2013 година
2. Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Златоград за 2014 г., в частта за местни дейности.
3. Докладна записка относно: Съгласуване на протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоражения, между държавата и Община Златоград, намиращи се в обособената територия, обслужвана от оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Смолян
4. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище в с. Старцево, общ. Златоград.
5. Докладна записка относно: Продажба на масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр. Златоград, ведно с находящите се в нея материални дълготрайни активи – собственост на СОУ „Антим І” гр. Златоград и ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград.
6. Докладна записка относно: Продажба на поземлени имоти – земеделски земи в землището на гр. Златоград
7. Докладна записка относно: Продажба на ПИ с идентификатори 31111.19.32, ПИ 31111.19.113, ПИ 31111.19.114 по КК на гр. Златоград, находящи се в местността “Хасидере”, общ. Златоград и ПИ 31111.22.101 по КК на гр. Златоград, находящ се в местността “Пазлак”, общ. Златоград.
8. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.339 по кадастрална карта (КК) на гр.Златоград, попадаща в обхвата на ул.”Бяло море”, гр.Златоград
9. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.310 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.41а по ПУП на гр.Златоград, по молба на Петър Джерахов
10. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.36.349 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.69 по ПУП на гр.Златоград
11. Докладна записка относно: Възмездно придобиване на недвижим имот в с. Ерма река, Община Златоград
12. Относно: Докладна записка с вх. № ОС-284/15.05.2014г.
13. Докладна записка относно: Заповед № АП-03-09-1125/10.09.2014 г. на Областен управител на област Смолян за връщане за ново обсъждане на Решение № 798/25.08.2014 г.
14. Докладна записка относно: Средна месечна посещаемост детски градини
15. Докладна записка относно: Промяна в предназначението на част от имота - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост.
16. Финансови справки

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти