GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. октомври 2014 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Одобряване на задание за изработване и кандидатстване на Община Златоград за финансово подпомагане за изработването на Общ устройствен план на Община Златоград.
2. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
3. Докладна записка относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасетата на ел.провод и В и К мрежи за новообразуван УПИ I-133, 130 за производствено-търговски комплекс, землище Златоград
4. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград.
5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Старцево, общ. Златоград.
6. Докладна записка относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 31111.27.116 по кадастрална карта на гр.Златоград
7. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-305/25.06.2014 г. от Мирослав Митков Янчев-Кмет на Община Златоград, с искане за Разрешение за изготвяне на ПУП за изменение на улична регулация на ул. „Арда” по ПУП на гр.Златоград

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил