GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. ноември 2014 г.

Относно Изтегли
1. Информация относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.09.2014г.
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 32.240 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.23а по плана на гр.Златоград по молба на Здравка Стоилова Гюнелиева
4. Докладна записка относно: Продажба на земеделски имот в землището на гр. Златоград
5. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м., в поземлен имот – частна общинска собственост
6. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2014 г.
7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Старцево, общ. Златоград
8. Докладна записка относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 31111.27.116 по кадастрална карта на гр.Златоград
9. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за III-то тримесечие на 2014 г.
10. Приложение към отчета за изпълнeние на капиталови разходи за III-то тримесечие на 2014 г.
11. Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет Златоград за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград.
12. Проект на план-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за 2015 год.

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти