GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. декември 2014 г.

Относно Изтегли
1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2013 година и отчет на състоянието на общинския дълг за 2013 година
2. Докладна записка относно: Прехвърляне чрез непарична (апортна) вноска по реда на Търговския закон, в полза на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, на всички придобити активи в резултат на изпълнението на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/013 по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013).
3. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Златоград, през 2015 година.
4. Докладна записка относно: Кандидатстване по Проект „Красива България” за 2015 г. с обект „Ремонтни работи по фасади на сграда на детска ясла „Мир” в гр.Златоград”.
5. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 53-00-881/27.11.2014 г. от “Теленор България” ЕАД с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПЗ.
6. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ ХVІ, УПИ ХХІ и УПИ ХХХІІ, кв.2 по ПУП на гр.Златоград
7. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.32.246 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.23 по ПУП на гр.Златоград, по молба на Георги Евтимов, Евтим Евтимов и Василка Дашинова
8. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода 14.03.2014г. –12.12.2014г.
9. Финансови справки
10. Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка за 2015 год на разходите за събиране, включително разделно, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
11. Докладна записка относно: Учредяване възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Златоград, за изграждане на Трафопост в имот-частна общинска собственост.
12. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на двуетажна сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград на „МБАЛ – Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД и отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата.
13. Докладна записка относно: Кандидатстване с проектни предложения по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
14. Докладна записка относно: Актуализация по бюджета на Община Златоград за 2014 г.

 

« Назад