GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. януари 2015 г.

Относно Изтегли
1. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на финансиране за реализиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност в град Златоград, с.Старцево, с.Ерма река и с.Долен, община Златоград
2. Докладна записка относно: Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Златоград
3. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху земеделски поземлен имот с идентификатор 31111.22.1 по кадастрална карта на гр.Златоград от н-ци на Милко Трендафилов Ехленов в за обект „Път Златоград-Застава (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19” по възмезден начин
4. Докладна записка относно: Промяна числеността на персонала и структурата на дейност „Чистота”
5. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-4014/27.11.2014 г. от Хайреддин Рамадан Хатин с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ)
6. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на спортния календар и спортната дейност в Община Златоград през 2014 година.
7. Oтчет за дейността на МКБППМН – Златоград
8. Докладна записка относно: Определяне предназначението на общинските жилища на територията на община Златоград, съобразно потребностите на общината.
9. Докладна записка относно: Решение № Е 898 от 22.12.2014 г. на Общински съвет гр. Златоград за допълнително разглеждане и отлагане гласуване на проекта за решение в Докладна записка с изх. № 61-00-407 от 12.12.2014г. по Вх. № ОС-797 от 12.12.2014 г.
10. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2014 г.

Приложения »
11. Финансови справки

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти