GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. февруари 2015 г.

Относно Изтегли
1. Отчет към 31.01.2015г. на Програмата за управление на общиан Златоград на Кмета Мирослав Янчев(за 2014 година)
2. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет от № Е 742 до № Е 910
3. Годишен доклад за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението през 2014 година
4. Проект на Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г.
5. Доклад относно: Приемане бюджета на община Златоград за 2015 година
6. Докладна записка относно: Предложение на проект за програмата на Спортния календар за 2015 година
7. Докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Златоград през 2015 г., приета с Решение № Е 896/22.12.2014 г. на Общински съвет Златоград.
8. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост с Община Златоград, чрез продажба на частта на общината на имот в с. Старцево, община Златоград
9. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в гр. Златоград.
10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на металния повилион, находящ се в УПИ ХVІІІ – озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград.
11. Докладна записка относно: Възмездно придобиване на недвижим имот в с. Ерма река, Община Златоград
12. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.31.114 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.10 по плана на гр.Златоград, по молба на Здравко Митков Хаджийски
13. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.34.508 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.96 по ПУП на гр.Златоград по молба от Радослав Кирилов Пеев
14. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.461 и 31111.33.492 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.34 по ПУП на гр.Златоград по молба от Велин Орлинов Ефимов, управител на „Спийд Маркетинг”ЕООД
15. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.492 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.34 по ПУП на гр.Златоград по молба от Калинка Наскова Манева и Огнян Славчев Вунцов
16. Доклад за дейността и финансовото състояние за 2014г. на целодневните детски градини прилагащи, системата на делегирани бюджети на територията на Община Златоград, в изпълнение на Решение №Д865/26.11.2014 г. на ОбС Златоград.
17. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Златоград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) след извършено авансово плащане по договор №21/321/01445 от 14.12.2013 г., по мярка №321 „Основни услуги за населението в селските райони” за проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”, сключен между Община Златоград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
18. Доклад относно: Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Приложения »

 

« Назад