GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. март 2015 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за 2014г. и уточнен годишен план за капиталови разходи на Община Златоград(включване на осигурени целеви средства и вътрешна компенсация на собствените средства в Инвестиционната програма за 2014г.)
Приложение »
2. Докладна записка относно: Компенсирана промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г.
3. Докладна записка относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за 2014г. и уточнен годишен план за капиталови разходи на Община Златоград(включване на осигурени целеви средства и вътрешна компенсация на собствените средства в Инвестиционната програма за 2014г.)

Приложение №1 »

Приложение №2 »

Приложение №3 »

Приложение №4 »
4. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-192/23.05.2014 г. от Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет с искане за изменение на ПУП за УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с.Старцево, община Златоград.
5. Докладна записка относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на рампа за инвалиди със застроена площ 12 кв.м. (8м./1,50м.) по подадена молба с вх. № 92-00-222/30.12.2014 г. от Елвира Недкова Хумчева.
6. Докладна записка относно: Заявление за финансиране на подобект 2 „Външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград” към обект „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград”
7. Докладна записка относно: Обявяване на имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост в с. Ерма река, общ. Златоград.
8. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП за изменение на улична регулация на ул. „Арда” по ПУП на гр.Златоград, процедура по чл.15 от ЗУТ и замяна на общински имот с имот собственост на физически лица
9. Докладна записка относно: Предоставяне на Областна дирекция на МВР – Смолян за безвъзмездно управление на общински недвижими имоти.
10. Докладна записка относно: Определяне на приоритетното училище, за което ще се извозват ученици с предоставения ни от МОН училищен автобус.
11. Докладна записка относно: Промяна на маршрутното разписание от междуселищната транспортна схема
12. Докладна записка относно: Определяне на минимални и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа, съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози
13. Финансови справки
14. Докладна записка относно: Отчет за разходване на средства, осъществени по Културен календар на Община Златоград за 2014 г., проект на Културен календар на Община Златоград за 2015 г. и предложение за неговото финансиране
15. Докладна записка относно: Отчет на средствата за неправителствените организации на хора с увреждания от Община Златоград и пенсионерските клубове в гр. Златоград и с. Старцево за 2014 г. и предложение за разходване средствата за клубове на пенсионера и неправителствени организации на хората с увреждания в Община Златоград през 2015 г.
16. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
17. Докладна записка относно: Средства за обезпечаване на мероприятията от Спортния календар на община Златоград за 2015 година, участието на ученическите отбори в областни и зонални първенства и разпределение на средствата за спортните клубове.
18. Докладна записка относно: Отдаване под наем на лекарските кабинети, находящи се в двуетажна масивна сграда „Бивша поликлиника” в гр. Златоград, в сграда „Здравна служба” с. Старцево, сграда „КАС” с. Ерма река, сграда „Здравна служба” с. Долен.
19. Докладна записка относно: Присъединяване на Община Златоград към Конвентът на кметовете - европейско движение на местни и регионални власти за устойчивата енергия.
20. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода 13.12.2014г. – 13.03.2015г.
21. Докладна записка относно: Промяна в структурата на Общинска администрация Златоград
22. Докладна записка относно: Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на просрочени задължения на Община Златоград
23. Докладна записка относно: Изграждане на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти