GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. април 2015 г.

Относно Изтегли
1. Предложение относно: Поемане на краткосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнението на проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Златоград”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.
2. Финансови справки
3. Справка за разходваните хранителни отпадъци и стъклен амбалаж за периода от 01.01.2014г до 31.03.2015г. за целодневните детски градини на територията на Община Златоград
4. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ ХVІІI-184, кв.20 по ПУП по с.Старцево по молба на Румен Руменов Кетипов и Филип Серафимов Кетипов
5. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.34.365 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.96 по ПУП на гр.Златоград по молба от Минка Събева Белева
6. Докладна записка относно: Продажба на земеделски имот с идентификатор 31111.20.177 по кадастрална карта на гр. Златоград
7. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-ПР -промяна на уличната регулация на част от Ул. „Виктор Юго” и част от уличната регулация на ул. „Ст.Стамболов”, гр.Златоград
8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград
9. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград
10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Страшимир, общ. Златоград
11. Докладна записка относно: Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2016 г.

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти